Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 13-15

Кабинет:132
E-mail: bojan.dimitrijevic@rgf.bg.ac.rs

Рекултивација површинских копова и одлагалишта

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (V семестар -OAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS), Рударска мерења (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Рекултивација површинских копова и одлагалишта

Предавачи: др Бојан Димитријевић, доц. др Томислав Шубарановић, доц. др Саша Илић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са рекултивацијом површинских копова и одлагалишта

Исход предмета: Овладавање стручним знањима о рекултивацији површинских копова и одлагалишта

Садржај предмета:


Теоријска настава
1. Основи рекултивације; 2. Утицај површинске експлоатације на животну средину; 3.Техника и технологија техничке и биолошке рекултивације; 4. Заштита и искоришћење ресурса земље при површинској експлоатацији (Нарушавање површине земље, динамика нарушавања и рекутивација, показатељи оцене искоришћења земљишта, повећање ефикасности искоришћења земљишта при експлоатацији, искоришћење земљишта при површинској ејксплоатацији стрмих лежишта, спољашња одлагалишта површинских копова, селективно откопавање и искоришћење плодног слоја, система рекултивације нарушеног земљишта, обликовање и обнављање простора површинских копова и еколошки аспекти подводне експлоатације); 5. Формирање површине одла¬га¬ли¬шта (Планирање површина одлагалишта, периоди слегања одлагалишта, одређивање обима планирања косина одлагалишта дисконтинуалном опремом и одређивање обима радота на планирању одлагалишта лепезастих гребена /прорачун обима радота на планирању лепезастих гребена, утицај слегања одлагалишта на обим радота на планирању и време рекултивације и планирање површина хидроодлагалишта/); 6. Технологија експлоатације плодног слоја откривке (Технолошке шеме рада скрепера, технологија експлоатације плодног слоја багерима кашикарима и дреглајнима, откопавање плодног слоја булдозерима и коришћење основне опреме за експлоатацију плодног слоја.); 7. Експлоатација потенцијално пло¬д¬ног материјала (Селективна експлоатација потенцијално плодног слоја континуалним системима, селективно одлагање потенцијално плодног материјала одлагачима и дисконтинуална селективна експлоатација потенцијално плодног материјала); 8. Избор технологије рекултивације (Ефективност технолошких шема рекултивације, развој технологије површинске експлоатације /технологије површинске експлоатације нагнутих и стрмих лежишта/); 9. Динамика површинске експлоатације ле¬жишта по етапама са привременом конзервацијом делова радних зона (Контролисана динамика површинске експлоатације нагнутих и стрмих лежишта, етапна површинска експлоатација са повремено нерадним боковима); 10. Хидроодлагалишта; 11. Површинска експлоатација као инжењерско-еколошки систем

Литература:

  1. Павловић В., 1992: Технологија површинског откопавања, РГФ, Београд
  2. Павловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, РГФ, Београд
  3. Павловић В., 2000: Рекултивација површинских копова и одлагалишта, РГФ, Београд
  4. Кукрика М., 2001: Мала енциклопедија заштите животне средине, Текон системи, Београд
  5. Стилиновић, 1991: Пошумљавање, Шумарски факултет, Београд
  6. Шмит С., 1996: Рекултивација пошумљавањем одлагалишта површинских копова рудника лигнита Колубара, Институт за шумарство, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Комјутерске презентације наставних јединица предавања, и аналитичка обрада практичних задатака са технолошким шемама рада на вежбама.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
10
10
20
20

Додатни услови оцењивања: