Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14

Кабинет:68
E-mail: vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs

Неконвенционални нафтни и гасни ресурси

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Неконвенционални нафтни и гасни ресурси

Предавачи: проф. др Весна Каровић-Маричић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање студента са неконвенционалним нафтним и гасним ресурсима, њиховим распрострањењем у свету и код нас, основним геолошким карактеристикама, методама истраживања и специфичним технологијама експлоатације свих типова нафтних и гасних ресурса, као и економским и еколошким аспектом производње нафте и гаса из ових ресурса.

Исход предмета: Оспособљеност студента за самосталан научно-истраживачки рад у области неконвенционалних нафтних и гасних ресурса, развој критичке анализе и процене добијених резултата.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Поређење конвенционалних и неконвенционалних нафтних и гасних ресурса. Резерве и производња нафте и гаса из неконвенционалних нафтних и гасних ресурса у свету. Неконвенционални нафтни и гасни ресурси у Србији. Карактеристике неконвенционалних нафтних и гасних ресурса (лежишта уљних шејлова из којих се ретортовањем добија керогенско уље и гас, лежишта природног битумена -нафтни пескови и тешке нафте, гас из слојева угља, гасоносни шејлови, нафтоносни шејлови, гасна лежишта мале пропусности и гасни хидрати). Технологије производње нафте из неконвенционалних нафтних ресурса. Специфичности, економски и еколошки аспект експлоатације нафте из неконвенционалних нафтних ресурса.Технологије производње гаса из неконвенционалних гасних ресурса. Специфичности и економичност експлоатације гаса из неконвенционалних гасних ресурса.

Практична настава
Анализа практичних примера, консултације и израда семинарских радова

Литература:

  1. Joint Research Centre of the European Commission, Unconventional Gas:Potential Energy Market Impacts in the European Union, Publications Office of the European Union, 2012, ISBN 978-92-79-19908-0
  2. DG internal policies of the Union:A study on the EU oil shale industry- viewed in the light of the Estonian experience, European Parliament, 2007
  3. EIA, World Shale Gas Resources:An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States, 2011
  4. Deborah Gordon, Uderstanding unconventional oil, Carnegie Endowment, 2012
  5. DG for internal policies, Impacts of shale gas and shale oil extraction on the environment and on human health, European Parliament, 2011.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Мултимедијална презентација,анализа практичних примера, консултације и израда семинарских радова

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -