Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:22
E-mail: vladimir.cebasek@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља из геомеханике

О предмету

Студијски програм: Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Одабрана поглавља из геомеханике

Предавачи: проф. др Владимир Чебашек

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Механика стена и тла

Циљ предмета: Циљ курса је да студенте рударства упозна са техничким особинама стенстенског материјала, односно понашањем истог под дејством човечије активности.

Исход предмета: Предмет ће обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена и тла) и површинске експлоатације, односно одређивање основних својстава као полазне основе за све даље рударске активности.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Слушаоци ће проучити техничка својства стена и тла, битна за дефинисање одговарајућих параметара за даље анализе. Упознаће се са значајем и начином проучавања техничких особина, како лабораторијски тако и на терену. Посебно ће се упознати са методама проучавања појединих отпора, као и других техничких својстава које представљају основу за пројектовање рударске механизације, објеката, косина површинских копова и одлагалишта. Курс ће обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена и тла) и експлоатације, односно одређивање основних својстава као полазне основе за све даље рударске активности.

Практична настава
Изучиће се основне класификације стена према техничким својствима. Приказаће се методе за одређивање отпора према растресању, дробљењу, бушењу, копању стенског материјала. Анализираће се методе корелације појединих физичко-механичких својстава са вредностима отпора према резању. Приказаће се методе за испитивање лепљивости, тврдоће, жилавост, отпора према минирању, абразије и абразивност стенског материјала.

Литература:

  1. Ј. Радојевић: "Механика стена", Рударско-геолошки факултет, Београд 1989
  2. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2007 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/corner/Practical_Rock_Engineering.pdf
  3. П. Милановић: “Механика стена – посебна поглавља”, Рударско-геолошки факултет, 1985.
  4. Р. Обрадовић, Н. Најдановић,: "Механика тла у инжењерској пракси", Рударски институт, Београд 1999.
  5. Н. Гојковић, Р. Обрадовић, В Чебашек: “Стабилност косина површинских копова”, Рударско-геолошки факултет, Београд 2004.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоретска предавања, усмено и уз помоћ презентација израђених у Microsoft Power Point-у, практичне вежбе (демонстрационе и самосталне), израда елабората и семинарских радова

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 30
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -