Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:154
E-mail: dragan.ignjatovic@rgf.bg.ac.rs

Машине и помоћни радови на површинским коповима

О предмету

Студијски програм: Механизација у рударству (VIII семестар -OAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Машине и помоћни радови на површинским коповима

Предавачи: проф. др Драган Игњатовић, мастер Стеван Ђенадић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са стрктуром и начином извођења помоћних радова на површинским коповима, применом и избором механизације за извођење помоћних и припремних радова

Исход предмета: Стицање неопходног теоријског знања, са становишта извођења помоћних радова, избора и примене механизације за извођење ових радова

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. - Упознавање са курсом, начин, предавања и полагања испита.- Структура помоћних радова на површинским коповима. - Пртеглед и основни параметри машина за обављање помоћних радова - Основне конструктивно-експлоатационе карактеристике помоћних машина. Припремни радови на површинским коповима и механизација за обављање ових радова: - припрема копа за отварање, (израда усека отварања и траса за транспорт основних машина, израда монтажних плацева, изградња инфраструктурних објеката, монтажа основних машина.  чишћење терена испред копа (уклањање објеката, шума и др), - припрема копа за одводњавање (измештање водотокова, израда водонепропусних екрана, израда усека одводњавања и др). Пратећи радови на површинским коповима и механизација за обављање ових радова: - путно-колосечни радови, (изградња и одржавање путне мреже на површинским коповима, израда траса за транспорт основне опреме, померање транспортера са гуменом траком, померање колосека, монтажа демонтажа продужавање и скраћивање транспортера, радови на превлачењу и премештању), - земљани радови (нивелисање етажних равни, планирање терена за померање транспортера, чишћење кровине, израда рампи и обликовање косина, риповање, израда плацева за оправке, радови на откопавању и утовару секундарног материјала), - дизалични радови (демонтажно-монтажни радови, претоварни радови, складишно-магацински радови, специјални радови), - помоћни транспорт на површинским коповима (транспорт реезврних делова, помоћних машина, материјала за насипање, течних материјала и људства), - ремонтно-конзервацијски радови (радови на одржавању основне и помоћне опреме) - чишћење и обезбеђење (чишћење линије транспортера, погонских станица, путева, канала и др) -(измештање водотокова, израда водонепропусних екрана, израда усека одводнјавања и др). Накнадни радови на површинским коповима и механизација за обављање ових радова: - Техничка рекултивација. Избор помоћних машина за површинске копове (избор по врсти, техничким карактеристикама и броју). Прорачун трошкова поседовања и експлоатације помоћних машина. Мере безбедности при експлоатацији помоћних машина.

Практична настава
На вежбама, радиће се рачунски примери који се односе на избор машина, проверу капацитета, као и прорачун потребног броја за обављање помоћних радова на површинским коповима

Литература:

  1. Драган Игњатовић „Избор помоћне механизације за површинске копове лигнита“ Задужбина Андрејевић, Београд 2001
  2. Драган Игњатовић, Предраг Јованчић „Машине и уређаји за површинску експлоатацију и транспорт“ збирка задатака, РГФ 2012
  3. Владимир Павловић Технологија површинског откопавања РГФ 1992
  4. H. Hawrilak i dr „Masiny i prace pomocnie w gornistwie odkriwkowyim, Slask
  5. Р. Подерни, « Горние машини комплекси длја откритих работ», Недра Москва 1988

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава се изводи у виду класичних предавања у учионици уз мулдимедилану подршку. Пратична настав се једним делом изводи у учионици кроз израду задатака и прказивање филмова везаних за рударску механизацију а делом кроѕ обилазак рудничких постројења.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 60

Додатни услови оцењивања: -