Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:60
E-mail: branko.lekovic@rgf.bg.ac.rs

Пројектовање и израда нафтних и гасних бушотина

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (X семестар -DAS)

Назив предмета: Пројектовање и израда нафтних и гасних бушотина

Предавачи: проф. др Бранко Лековић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Циљ изучавања предмета „Пројектовање и израда нафтних и гасних бушотина“ је стицање професионалних компетенција у области пројектовања и израде дубоких нафтних и гасних бушотина, а такође компетенција из високог професионалног образовања.

Исход предмета: Након завршетка курса студенти треба да знају структуру процеса пројектовања и израде бушотине. На бази основних података могу извршити избор конструкције канала бушотине, прорачун бушaћег алата, заштитних цеви и хидраулике испирног флуида.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Детаљна анализа и техничко-технолошка оптимизација елемента којa обухвата пројектовање израде нафтних и гасних бушотина, као што су: дубина уградње заштитних цеви, конструкција бушотине, избор: цементације заштитних цеви, сигурносне опреме на устима бушотине, алата за бушење; Оптимизација параметара бушења и избор типа испирног флуида.

Практична настава
Прорачун: дубине уградње заштитних цеви, конструкције бушотине, хидраулике испирног флуида, цементације заштитних цеви, сигурносне опреме на устима бушотине, алата за бушење, параметара бушења.

Литература:

  1. Бизјак Р.: “Технологија бушења са пројектовањем”, ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад, 2004.
  2. Хрковић К., Бизјак Р.: “Теоријски аспекти и примена истражно – експлоатационог бушења: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА”, ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад, 2002.
  3. Gray G.R. and Darley H.C.H., Composition and Properties of Oil Well Drilling Fluids, Gulf Publishing Co., Houston, Texas, 1981,

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена савременим визуелним презентацијама и примерима. Савладавање градива на вежбама.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Колоквијуми 50

Додатни услови оцењивања: -