Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14

Кабинет:68
E-mail: vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs

Моделирање разраде нафтних лежишта

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Моделирање разраде нафтних лежишта

Предавачи: проф. др Весна Каровић-Маричић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Оспособљавање студената за моделирање динамике лежишних флуида, анализу резултата динамичких испитивања, моделирање - пројектовање разраде нафтних лежишта и техно-економске оптимизације примарне, допунске, секундарне и терцијарне разраде нафтних лежишта, фрактурирања и обрада резервоар стена и лежишта са комплексним, природно и вештачки фрактурираним колекторима.

Исход предмета: Оспособљеност за решавање проблема из области моделирања динамике лежишних флуида, анализе резултата динамичких испитивања, моделирање примарне, допунске, секундарне и терцијарне разраде нафтних лежишта, лежишта са комплексним, природно и вештачки фрактурираним и вишеслојним колекторима, обраде и фрактурирања резервоар стена и техно-економску оптимизацију разраде нафтних лежишта.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава: Решавање проблема из области моделирања динамике лежишних флуида, анализе резултата динамичких испитивања, моделирање примарне, допунске, секундарне и терцијарне разраде нафтних лежишта, фрактурирање и обрада резервоар стена, лежишта са комплексним, природно и вештачки фрактурираним и вишеслојним колекторима и техно-економску оптимизацију разраде нафтних лежишта.

Практична настава
Практична настава: Aнализе и рачунске вежбе

Литература:

  1. Владимир Митровић, Михајло Михајловић: Математичко моделирање разраде нафтних лежишта, Београд, скрипта
  2. Основе разраде фрактурираних лежишта, Т.Д.Ван Голф-Рацхт, Нови Сад 1988.год.
  3. З. Хаинеман: Симулација угљоводоничних лежишта, Будимпешта
  4. F. J. Fayers: Enhanced oil recovery
  5. H. C. Slider: Worldwide practical petroleum reservoir engineering methods

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, рачунске вежбе, теренска настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 40

Додатни услови оцењивања: -