Српски | English

Моделирање разраде гасних и гасокондензатних лежишта

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Моделирање разраде гасних и гасокондензатних лежишта

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: -

Циљ предмета: Оспособљавање студената за моделирање динамике лежишних флуида (гасодинамике), анализу резултата динамичких испитивања, моделирање - пројектовање разраде гасних и гасокондензатних лежишта и методе повећања искоришћења гасних и гасокондензатних лежишта (фрактурирање и обраде резервоар стена, инјектирање воде и гасова у лежишта и др.).

Исход предмета: Оспособљеност за решавање проблема из области моделирања динамике лежишних флуида (гасодинамике), анализе резултата динамичких испитивања, моделирање - пројектовање разраде гасних и гасокондензатних лежишта и методе повећања искоришћења гасних и гасокондензатних лежишта (фрактурирање и обраде резервоар стена, инјектирање воде и гасова у лежишта и др.).

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава: модели динамике лежишних флуида (гасодинамике), анализа резултата динамичких испитивања, теорија моделирања - пројектовање разраде гасних и гасокондензатних лежишта и методе повећања искоришћења гасних и гасокондензатних лежишта (теоретски аспекти фрактурирања и обраде резервоар стена, инјектирање воде и гасова у лежишта и др.).

Практична настава
Практична настава: Анализе и рачунске вежбе.

Литература:

  1. Технологија експлоатације лежишта нафте и гаса, Зоран Ивановић, Нови Сад 1970.год.
  2. С. Н. Закиров: Теорија и пројектирование разработки газових и газокондензатних месторождениј, Москва
  3. L.P.Dake: Fundamentals of Reservoir Engineering, prevod Lj. Parađanin Specijalna poglavlja razrade naftnih ležišta, Novi Sad 1984
  4. D. L. Katz: Handbook of natural gas engineering
  5. З. Хаинеман: Нумеричка симулација

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Предавања, рачунске вежбе, теренска настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 40

Додатни услови оцењивања: -