Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14

Кабинет:68
E-mail: vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs

Методе повећања искоришћења нафтних лежишта

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Методе повећања искоришћења нафтних лежишта

Предавачи: проф. др Весна Каровић-Маричић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: завршене основне студије

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање студената са савременим концептом примене метода повећања степена искоришћења нафтних лежишта-"ЕОР" метода (термичке, хемијске и методе утискивања гасова у условима мешања и немешања). Кроз проучавање бројних практичних примера студенти се оспособљавају да схвате принципе и значај примене метода повећања искоришћења нафтних лежишта што ће им омогућити решавање проблема управљања "ЕОР" пројектима у пракси.

Исход предмета: По завршетку курса студент може да анализира и дефинише: критеријуме примене "ЕОР" метода (термичке, хемијске и методе утискивања гасова у условима мешања и немешања) и избор лежишта кандидата, потребне параметре за примену поједине "ЕОР" методе, повећање степена искоришћења нафтног лежишта применом појединих "ЕОР" метода и процес управљања одређеним "ЕОР" пројектом.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Класификација и примена метода повећања искоришћења нафтних лежишта у свету. Критеријуми примене "ЕОР" метода и избор лежишта кандидата. Термичке мотоде-континуално и циклично утискивање паре. Прорачун параметара пројектовања методе утискивања паре. Унутарслојно сагоревање. Дефинисање параметара процеса унутарслојног сагоревања. Хемијске методе-утискивање полимера, алкалија, полимера и мицеларних раствора. Утискивање гасова у условима мешања и немешања. Утискивање угљендиоксида. Прорачун параметара пројектовања методе утискивања угљендиоксида. Утискивање течног нафтног гаса. Утискивање обогаћеног гаса. Утискивање сувог гаса. Управљање "ЕОР" пројектом.

Практична настава
У оквиру практичне наставе предвиђено је решавање рачунских примера и мултимедијална презентација семинарских радова са примерима из праксе.

Литература:

  1. Aurel Carcoana, Applied enhanced oil recovery, Prentice Hall, 1992, ISBN 0-13-044172-0
  2. Don W. Green, G. Paul Willhite, Enhanced Oil Recovery, SPE, Richardson, Texas, 1998
  3. Mark Klins, Carbon dioxide flooding-Basic Mechanisms and Project Design,IHRDC, Boston, 1984.
  4. Larry W. Lake, Russell Johns, Bill Rossen and Gary Pope, Fundamentals of Enhanced Oil Recovery, 2014, SPE, ISBN: 978-1-61399-328-6
  5. Editors: James Sheng, Enhanced Oil Recovery -Field Case Studies
  6. Gulf Professional Publishing 2013, eISBN: 9780123865465

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Мултимедијална и интерактивна предавања, решавање рачунских примера и презентације семинарских радова.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Колоквијуми 15
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -