Српски | English

Израда завршног рада

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (X семестар -DAS)

Назив предмета: Израда завршног рада

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Уписан други семестар мастер академских студија

Циљ предмета: Менторски и самосталан рад студената у складу са изабраном темом завршног рада на мастер академским студијама. Разрада теме по садржају завршног рада. Активно коришћење стеченог знања. Избор и разрада методологије везане за тему завршног рада уз помоћ ментора. Самостална израда појединих делова завршног рада са сублимацијом стечених знања на студијском програму.

Исход предмета: Разрађена поглавља завршног рада у складу са задатом темом и обимом потребним за израду завршног рада на мастер академским студијама. Практична примена стечених знања са студијског програма, којима се студент оспособљава за самостално решавање инжењерских задатака у обиму студијског програма.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме се он упознаје и са методологијом истраживања у научној и стручној области актуелног студијског програма. Израда завршног рада самостално и са изабраним ментором значи дефинисање циљева и очекиваних резултата, обрада теоријских основа, извођење експерименталног или практичног дела у решавању датог инжињерског проблема, као и анализа резултата заједно са ментором. По завршетку израде завршног рада, студент је спреман за припрему коначне верзије и предаје завршног рада, након чега следи јавна одбрана.

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Менторски рад. Лабораторијска истраживања. Теренска, експлоатациона истраживања. Самостална израда (уз стални надзор и консултације са ментором) појединих поглавља завршног рада сагласно садржају и плану и програму задатог избором теме завршног рада.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Израда завршног рада 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 70

Додатни услови оцењивања: -