Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14.30

Кабинет:52
E-mail: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Аутоматизација и управљање процесима

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (X семестар -DAS), Механизација у рударству (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Аутоматизација и управљање процесима

Предавачи: проф. др Дејан Ивезић, мастер Милица Ивић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са различитим техникама анализе и пројектовања савремених система аутоматског управљања. Сагледавање савремених система аутоматског управљања у рударству нафте и природног гаса и детаљно упознавање са реализацијом и дијаграмима управљања основним физичким величинама, компонентама управљачких система специфично везаним за производњу, припрему и танспорт течних и гасовитих минералних сировина, као и дистрибуцију и коришћење природног гаса и концептом аквизиционо-управљачких, SCADA система примењеним у индустрији нафте и гаса.

Исход предмета: По успешно окончаном курсу студенти би требало да буду способни да: Препознају и направе избор оптималног концепата управљања; Израчунају и анализирају показатеље рада система управљања у временском, комплексном и фреквентном домену; Испитају стабилност система; Разумеју и знају да израде P&ID дијаграме процеса везаних за производњу нафте и природног гаса; Раде са аутома-тизованим системима за производњу, припрему и транспорт нафте и природног гаса; Буду укључени у тимове спрецијализоване за пројектовање система управљања за погоне процесне индустрије.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Oсновни концепти управљања и услови за увођење система аутоматског управљања. Основни принципи моделирања реалних система и њихова анализа у временском, комплексном и фреквентном домену. Дефинише се и разматра стабилност система. Реализација и дијаграми управљања основним физичким величинама (проток, ниво, густина, температура, притисак). Компоненте управљачких система специфично везане за производњу, припрему и танспорт течних и гасовитих минералних сировина, као и дистрибуцију и коришћење природног гаса. Концепт аквизиционо-управљачких, SCADA система примењен у индустрији нафте и гаса.

Практична настава
Примери система аутоматског управљања. На конкретним примерима дефинисање величина система, врсте и концепта управљања. Израда симболичко функционалних шема и P&I дијаграма процеса везаних за експлоатацију, припрему и транспорт нафте и гаса и гасну технику. Дијаграми управљања основним физичким величинама (проток, ниво, температура, притисак). Анализа система аутоматског управљања у временском, комплексном и фреквентном домену; одређивање показатеља рада система. Стабилност система, математички модели процеса. Анализа конкретних решења система аутоматског управљања у индустрији нафте и гаса. Хијерархија управљања процесом. Улога рачунара у системима управљања. Посета лабораторијама за аутоматско управљање.

Литература:

  1. Д. Ивезић, Д. Дебељковић, М. Ранчић, Аутоматизација и управљање процесима, РГФ, 2006.
  2. С. Милинковић, Д. Дебељковић, Збирка решених задатака из анализе и синтезе система аутоматског управљања, Чигоја, 1996.
  3. Б.Милојковић, Љ. Грујић, Аутоматско управљање, Машински факултет, 1992.
  4. М.Петковска, Мерење и управљање у процесним системима, ТМФ, 2004.
  5. М.Стојић,Континуални системи аутоматског управљања, Научна књига, 1988.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријски наставни садржај излаже се методом “ex cathedra” уз подршку рачунарских презентација, други део предавања изводи се “case study ” методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај. Семинарски рад је обавезан за све студенте, као и самостална израда рачунских задтака везаних за градиво, самостална израда Р&ID дијаграма. Обавезна је и посета Лабораторији за аутоматско управљање.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 10
Писмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 12
Колоквијуми 45
Семинари 3

Додатни услови оцењивања: -