Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14

Кабинет:68
E-mail: vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs

Управљање лежиштима угљоводоничних флуида

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Управљање лежиштима угљоводоничних флуида

Предавачи: проф. др Весна Каровић-Маричић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Уписана четврта година основних студија

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање студената са савременим концептом управљања процесом разраде и експлоатације лежишта нафте и гаса, карактеристикама проблематике управљања и детаљно проучавање свих елемената и приступа процеса управљања лежиштима флуида који се примењују у свету и код нас. Кроз проучавање бројних практичних примера студентима се омогућава да схвате свеобухватност и значај интегрисаног управљања лежиштима са техничко-технолошког, економског и еколошког аспекта што ће им омогућити решавање реалних проблема управљања лежиштима нафте и гаса у пракси.

Исход предмета: По завршетку курса студент може да разуме, анализира и дефинише: циљеве, планирање, реализацију и оцену успешности плана управљања процесом разраде и експлоатације лежишта нафте и гаса. Студенти се оспособљавају да анализирају и дефинишу основне елементе плана управљања лежиштима нафте и гаса: стратегију разраде и експлоатације; податке лежишта угљоводоничних флуида, интегрисано лежишно моделирање, прорачун резерви угљоводоника, прогнозу производње, избор оптималног опремања, примену терцијарних метода искоришћења нафтних лежишта, економску оцену инвестиционих пројеката у процесу управљања лежиштима угљоводоничних флуида и анализу ризика.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Историјат процеса развоја управљања лежиштима угљоводоничних флуида. Дефинисање управљања лежиштима. Класификација и карактеристике различитих приступа управљању лежиштима нафте и гаса. Основни предуслови успешне реализације менаџмента лежишта нафте и гаса. Елементи процеса менаџмента лежишта нафте и гаса. Анализа свеобухватног модела управљања лежиштима флуида и могућности његове примене. Организација и структура мултидисциплинарних тимова у оквиру модела управљања лежиштима флуида. Планирање процеса управљања разрадом и експлоатацијом лежишта нафте и гаса. Избор стратегије управљања. Прикупљање и анализа података лежишта угљоводоничних флуида.Дефинисање интегрисаног геолошког и разрадно/производног лежишног модела. Класификација и процена ресурса и резерви угљоводоника. Методе предвиђања будуће производње. Примена терцијарних метода искоришћења нафтних лежишта, Методе економске оцене инвестиционих пројеката у процесу управљања лежиштима угљоводоничних флуида. Примена анализа ризика.

Практична настава
У оквиру практичне наставе предвиђено је решавање рачунских примера и мултимедијална презентација семинарских радова са примерима из праксе

Литература:

  1. Satter A., Thakur, G.C., Integrated petroleum reservoir management-a team approach, PenWell Publishing Co., Tulsa, 1994, ISBN 0-87814-408-0
  2. William C. Lyons, Joseph Zaba, Standard handbook of petroleum and natural gas engineering, Vol 2., Gulf Publishing co., 1996, ISBN: 0884156435
  3. Tarek Ahmed, Reservoir engineering handbook, Gulf Professional Publishing, 2000, ISBN 0-88415-770-9
  4. Tarek Ahmed, Paul Mc Kinney, Advanced reservoir engineering, Gulf Professional Publishing ,2005, ISBN0-7506-7733-3
  5. Каровић Маричић В., Докторска дисертација, Управљање процесом разраде и експлоатације лежишта угљоводоничних флуида, РГФ, 2006.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Мултимедијална и интерактивна предавања, решавање рачунских примера и презентације семинарских радова

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Колоквијуми 15
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -