Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет:69
E-mail: dusan.danilovic@rgf.bg.ac.rs

Транспорт нафте и гаса

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Транспорт нафте и гаса

Предавачи: проф. др Душан Даниловић, Мирослав Црногорац

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Положени предмети из претходне године

Циљ предмета: Циљ курса је упознавање са технологијом цевоводног транспорта нафте и гаса. Транспорт нафте и гаса чини значајан део укупног процеса производње нафте и гаса. Студенти изучавају димензионисање цевовода за различите врсте протока и упознају се са свим елементима транспортног система (цеви, фитинзи, пумпе и компресори). Посебна пажња је посвећена стандарду АПИ-5Л који дефинише све неопходне карактеристике цеви. Избор оптималних параметара цевовода као што су траса, пречник, квалитет материјала и класа притиска се датаљно анализирају. Такође се разматрају инвестициона улагања у нафтоводе и гасоводе, као и експлоатацини трошкови.

Исход предмета: Након завршетка курса студенти су оспособљени за пројектовање нафтовода и гасовода и одређивање њихових оптималних параметара и претеће опреме.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Проток нафте и гаса кроз цевоводе. Изотермни стационарни проток нафте. Једначина пада притиска за ламинарно-изотермно струјање. Једначина пада притиска за турбулентно изотермно струјање некомпресибилног флуида (нафте). Еквивалентне дужине и еквивалентни пречници. Пад притиска код протицања флуида кроз затвараче и фитинге. Неизотермни проток нафте. Једначине за израчунавање пада притиска код неизотермног струјања. Једначина за израчунавање пада притиска код неизотермног турбулентног струјања. Проток гаса. Једначина за изотермни стационарни проток гаса у хоризонталном цевоводу. Изотермни проток гаса кроз паралелне цевоводе и цевоводе различитог пречника. Изотермни проток гаса у косом цевоводу. Изотермни проток гаса у вертикалном цевоводу. Изотермни проток гаса у дистрибутивном цевоводу. Промена температуре гаса при протицању кроз гасовод. Двофазни проток. Једначина за двофазни проток у хоризонталним цевоводима. Протицање не-нењтон-ових флуида кроз цевоводе. Класификација флуида према реологији. Парафинске нафте и карактеристике. Тачка стињавања. Транспорт високо парафинских нафти. Нафтоводи и гасоводи. Пумпе - типови пумпи и њихове карактеристике. Цеви, врсте и карактеристике. Израчунавање дебљине зида цеви. Елементи за обликовање цевовода-фитинзи. Избор оптималних параметара цевовода. Критеријум избора оптималних параметара нафтовода. Одређивање инвестиционих улагања у нафтовод. Одржавање цевовода. Кварови на цевоводу.

Практична настава
Проток флуида. Израчунавање пада притиска при протоку флуида. Димензионисање нафтовода. Израчунавање пада притиска и температуре при неизотермном протоку нафте. Димензионисање нафтовода при неизотермном протоку нафте. Димензионисање гасовода. Израчунавање пада притиска при двофазном протоку. Израчунавање пада температуре при двофазном протоку. Димензионисање нафтовода при двофазном протоку. Димензионисање пумпи. Димензионисање компресора. Избор цеви. Израчунавање дебљине зида цеви, избор класе притиска. Израчунавање оптималних параметара нафтовода. Израчунавање оптималних параметара гасовода.

Литература:

  1. Прстојевић Б., Цевоводни транспорт нафте и гаса, Рударско геолошки факултет, Београд 1998.методом, уџбеник, ДИТ Нови Сад -Рударско геолошки факултет, 1999, 524 стр.
  2. Прстојевић Б., Цевоводни транспорт нафте и гаса, Рударско геолошки факултет, Београд 2012.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Power point презентација + интерактиван рад + практичне вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 10
Писмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 30
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -