Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14

Кабинет:68
E-mail: vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs

Разрада нафтних и гасних лежишта 2

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Разрада нафтних и гасних лежишта 2

Предавачи: проф. др Весна Каровић-Маричић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Овладавање градивом из области пројектовања и технологије разраде разних типова нафтних, гасних и гасокондензатних лежишта. Дефинисање искоришћења лежишта са различитим енергетским режимима. Методе повећања искоришћења лежишта угљоводоничних флуида. Подземна складишта угљоводоничних флуида.

Исход предмета: Оспособљеност за решавање проблема из области пројектовања и технологије разраде разних типова нафтних, гасних и гасокондензатних лежишта, примене метода повећања искоришћења лежишта угљоводоничних флуида и подземног складиштења угљоводоничних флуида.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава: Методе и технологија разраде нафтних, гасних и гасокондензатних лежишта са различитим енергетским режимима. Теорије истискивања фаза у условима лежишта угљоводоничних флуида. Методе повећања искоришћења лежишта угљоводоничних флуида. Класична предавања. Континуирано учење са провером знања.

Практична настава
Практична настава: Методе и технологија разраде нафтних, гасних и гасокондензатних лежишта са различитим енергетским режимима. Теорије истискивања фаза у условима лежишта угљоводоничних флуида. Методе повећања искоришћења лежишта угљоводоничних флуида. Практична настава. Савладавање градива на вежбама (рачунски задаци и теоријски проблеми). Континуирано учење са провером знања.

Литература:

  1. Технологија експлоатације лежишта нафте и гаса, Зоран Ивановић: "Гасна лежишта", Нови Сад 1971.год
  2. Јосип Сечен, "Основе разраде нафтних и гасних лежишта", Загреб 2006. година
  3. L.P.Dake: Fundamentals of Reservoir Engineering, превод Љ. Парађанин Специјална поглавља разраде нафтних лежишта, Нови Сад 1984,
  4. Велимир Сариђа: Пројектовање разраде нафтних и плинских лежишта, Загреб, 1985
  5. Thomas Frick: Приручник о искориштавању нафтних налазишта, Загреб, 1986.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, рачунске вежбе, теренска настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 40

Додатни услови оцењивања: -