Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14

Кабинет:68
E-mail: vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs

Разрада нафтних и гасних лежишта 2

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Разрада нафтних и гасних лежишта 2

Предавачи: проф. др Весна Каровић-Маричић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања из: области режима искоришћења нафтних и гасних лежишта, класификације и категоризације резерви и ресурса нафте и гаса, метода за процену геолошких резерви нафте и гаса, метода за процену придобивих резерви нафте и гаса, нумеричке симулације нафтних и гасних лежишта.

Исход предмета: Оспособљеност студената да решавају проблеме из области режима искоришћења нафтних и гасних лежишта, метода за процену геолошких резерви нафте и гаса, метода за процену придобивих резерви нафте и гаса, нумеричке симулације нафтних и гасних лежишта.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Режими искоришћења нафтних и гасних лежишта (експанизиони, режим раствореног гаса,режим гасне капе, водонапорни режим, гравитациони, режим експанзије гаса, комбиновани режими). Класификације и категоризације резерви и ресурса нафте и гаса у свету и код нас. Методе за процену геолошких резерви нафте и гаса - запреминска и метода материјалног баланса. Методе за процену придобивих резерви нафте и гаса-аналитичке методе, методе анализе тренда производње. Нумеричка симулација нафтних и гасних лежишта.

Практична настава
У оквиру практичне наставе предвиђено је решавање рачунских примера из наведених области.

Литература:

  1. Tarek Ahmed, Paul Mc Kinney, Advanced reservoir engineering, Gulf Professional Publishing, 2005, ISBN0-7506-7733-3
  2. ЈЈосип Сечен, "Разрада лежишта угљиководика", Загреб 2006. година
  3. Tarek Ahmed, Reservoir engineering handbook , Gulf Professional Publishing, 2000, ISBN 0-88415-770-9
  4. L.P. Dake, превод Љ.Парађанин, Fundamentals of Reservoir Engineering, Специјална поглавља разраде нафтних лежишта,Нафтагас, Нови Сад, 1984
  5. John Fanchi, Principles of applied reservoir simulation, Gulf Professional Publishing 2001, Оxford 2001, Elsevier, Oxford

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Мултимедијална и интерактивна предавања, решавање рачунских примера и презентације семинарских радова

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 40

Додатни услови оцењивања: -