Српски | English

Разрада нафтних и гасних лежишта 3

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Разрада нафтних и гасних лежишта 3

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: -

Циљ предмета: Овладавање пројектовањем примарне, допунске, секундарне и терцијарне разраде нафтних, гасних и гасокондензатних лежишта. Принципи разраде лежишта са комплексним и фрактурираним колекто-рима и вишеслојних лежишта. Могућности разраде подморских лежишта угљоводоничних флуида. Разрада лежишта косо усмереним и хоризонталним бушотинама.Техно - економска анализе разраде лежишта угљоводоничних флуида. Пројектовање подземних складишта угљоводоничних флуида.

Исход предмета: Оспособљеност за решавање основних проблема из области моделирања примарне, допунске, секундарне и терцијарне разраде нафтних, гасних и гасокондензатних лежишта, лежишта са комплексним и фрактурираним колекторима и вишеслојних лежишта. Основи техно-економске анализе разраде лежишта угљоводоничних флуида. Техно - економске основе пројектовања подземних складишта угљоводоничних флуида.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава: Анализа модела разраде нафтних, гасних и гасокондензатних лежишта. Прогнозирање ефеката примене различитих метода повећања искоришћења лежишта. Специфичности разраде лежишта са комплексним, фрактурираним колекторима и вишеслојних лежишта. Могућности разраде подморских лежишта угљоводоничних флуида. Разрада лежишта косо усмереним и хоризонталним бушотинама. Техно-економски аспекти разраде лежишта. Класична предавања. Континуирано учење са провером знања.

Практична настава
Практична настава: Анализа и пројектовање разраде нафтних, гасних и гасокондензатних лежишта. Прогнозирање ефеката примене различитих метода повећања искоришћења лежишта. Специфично-сти разраде лежишта са комплексним и фрактурираним колекторима и вишеслојних лежишта. Могућности разраде подморских лежишта угљоводоничних флуида. Разрада лежишта косо усмереним и хоризонталним бушотинама. Техно-екомомски аспекти разраде лежишта. Савладавање градива на теоријским и рачунским вежбама. Континуирано учење са провером знања.

Литература:

  1. Н. Кристеа: Подземнаја гидравлика други том, Москва
  2. Основе разраде фрактурираних лежишта, T.D.Van Golf-Racht, Нови Сад 1988.год.
  3. L.P.Dake: Fundamentals of Reservoir Engineering, превод Љ. Парађанин Специјална поглавља разраде нафтних лежишта, Нови Сад 1984,
  4. Thomas Frick: Priručnik o iskorištavanju naftnih nalazišta, Загреб, 1986
  5. Велимир Сариђа: Пројектовање разраде нафтних и плинских лежишта, Загреб, 1985.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Предавања, рачунске вежбе, теренска настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 40

Додатни услови оцењивања: -