Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет:69
E-mail: dusan.danilovic@rgf.bg.ac.rs

Производња нафте и гаса 2

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Производња нафте и гаса 2

Предавачи: проф. др Душан Даниловић, Мирослав Црногорац

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Положени предмети из претходне године

Циљ предмета: Циљ курса је упознавање са механичким методама за производњу нафте и гаса. Студенти се детаљно упознају са највише заступљеним механичким методама, како код нас тако и у свету, и то гас лифтом (повремени и континуални), дубинским пумпањем на клипним шипкама и електро центрифугалним пумпама. Студенти се оспособљавају за пројектовање и избор опреме за наведене механичке методе. Посебна пажња је посвећена систем анализи и оптимизацији процеса рада наведених механичких метода што је од посебне важности са аспекта економичности рада и енергетске ефикасности.

Исход предмета: Након завршетка курса студенти су оспособљени за самостално пројектовање механичких метода за производњу нафте и гаса и и избор њихове опреме(гас лифт, дубинско пумпање, електро центри-фугалне пумпе). Такође, упознати су са поступцима дијагностике и решавања производних проблема.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Карактеристике механичких метода експлоатације. Технологија експлоатације гаслифтом. Основне карактеристике гаслифта. Гаслифт вентили, механика гаслифт вентила. Динамичке карактеристике рада гаслифт вентила. Типови гаслифт инсталација. Континуални гас лифт. Систем анализа рада континуалног гаслифта. Пројектовање континуалног гаслифта. Методе пројектовања. Оптимизација рада система за континуални гаслифт. Регулација рада континуалног гаслифта. Анализа проблема у раду континуалног гаслифта. Повремени гаслифт. Методе пројектовања повременог гаслифта. Фактор смештаја. Оптимизација рада повременог гаслифта. Анализа проблема у раду повременог гаслифта. Врсте проблема. Карактеристике проблема. Препознавање проблема. Технологија експлоатације дубинским пумпањем. Подела дубинског пумпања. Дубинско пумпање на клипним шипкама. Опрема за дубинско пумпање на клипним шипкама. Пројектовање дубинског пумпања. Производни капацитет пумпе. Запреминска ефикасност рада - утицај гаса. Систем анализа рада дубинских пумпи. Одређивање оптималних технолошких параметара рада. Одређивање дубине уградње дубинске пумпе. Контрола и праћење рада система за дубинско пумпање на клипним шипкама. Дијагностика рада дубинских пумпи. Динамограми рада (површински, подземни). Акустична мерења нивоа. Одређивање статичког и динамичког притиска. Електро центрифугалне пумпе. Пројектовање. Праћење рада.

Практична настава
Пројектовање континуланог гаслифта методом једнаког притиска утискивања гаса за све вентиле и методом смањења притиска утискивања. Анализа и дијагноза практичних проблема у раду континуланог гаслифта. Пројектовање повременог гаслифта методом фактора смештаја. Пројектовање повременог гаслифта методом опти флоу и пив поинт. Анализа и дијагноза практичних проблема у раду повременог гаслифта. Пројектовање система за дубинско пумпање. Одређивање оптималне дубине уградње дубинске пумпе, брзине пумпања и хода глатке шипке. Одређивање капацитета рада и запреминске ефикасности дубинске пумпе. Анализа и дијагноза практичних проблема у раду дубинског пумпања. Пројектовање производног система применом електро центифугалне пумпе.

Литература:

  1. Мишо Солеша, Душан Даниловић, Буза Зсолт, Систем анализа производње нафте и гаса еруптивном методом, уџбеник, ДИТ Нови Сад -Рударско геолошки факултет, 1999, 524 стр.
  2. Душан Даниловић, Механичке методе експлоатације нафте и гаса, НИС Нови Сад, 2003, 181 стр.
  3. Душан Даниловић, Весна Каровић Маричић, Дејан Ивезић, Примена савремених метода у управљању проcесом производње нафте и гаса, РГФ, 2010, 164 стр
  4. Brown,K.E., The Technology of Artificial Lift, Petroleum Publishing Co.,Tulsa, 1980.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Power point презентација + интерактиван рад + практичне вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 10
Писмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 30
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -