Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 10-12

Кабинет:45
E-mail: snezana.aleksandrovic@rgf.bg.ac.rs

Метрологија и стандардизација

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Метрологија и стандардизација

Предавачи: проф. др Снежана Александровић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са основним појмовима из области индустријске и научне метрологије, стандардизације и контроле квалитета.

Исход предмета: Стицање теоријских и практичних знања из области савремене метрологије и стандардизације. Разумевање физичких принципа на којима су засновани и реализовани еталони физичких величина. Овладавање савременим принципима, методама и средствима мерења.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у метрологију; Међународни систем јединица; Индустријска и научна метрологија; Стандардизација величина и јединица мерења; Еталони. Међународне организације за стандардизацију; Националне метролошке установе; Улога овлашћених и акредитованих лабораторија у систему квалитета; Калибрација, проверавање и контрола мерила; Законска метрологија.

Практична настава
Практични примери мерних претварача и сензора. Рачунски задаци који прате садржаје теоријске наставе.

Литература:

  1. Др Драган Станковић: Физичко техничка мерења, Универзитет у Београду, 1997.
  2. Метрологија - укратко, Завод за мере и драгоцене метале, Београд 2005.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и рачунске вежбе изводе се у учионици, уз приказивање одговарајућих видео материјала и симулација, урађених за потребе овог предмета.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
Практична настава 20
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -