Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-13

Кабинет:46
E-mail: predrag.jovancic@rgf.bg.ac.rs

Експлоатација и одржавање гасоводних система

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Експлоатација и одржавање гасоводних система

Предавачи: проф. др Предраг Јованчић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Стицање неопходног знања о појму и улози експлоатације и одржавања гасоводних система како би се коришћење гасоводних система одвијало технички и економски успешно уз обавезни ниво сигурности, неопходно за гасне системе и уређаје. Упознавање студената са

Исход предмета: Оспособљеност за одговорно понашање у експлоатацији и одржавању гасоводних система. Савладавањем програмског садржаја студенти стичу неопходан фундус знања о експлоатацији и одржавању гасоводних система. Разумевање функција експлоатације и одржавања савремених гасоводних система, актуелне терминологије као и познавање савремених метода које се користе у области експлоатације и одржавања. Способност за самосталан, креативан рад у датом оквиру предмета.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Општи део (Основна физичко-хемијска својства; Основни принципи производње, припреме за транспорт и транспорт; Систем за транспорт; Саставни делови; Карактеристични поступци; Мере заштите). Управљање техничко-технолошким процесом цевоводног транспорта гасовитих угљоводоника. Одржавање техничких система. Управљање одржавањем гасоводног система. Поступци непосредног руковања процесом транспрта и одржавања. Електроинсталација. Испитивање челичних гасовода. Корозија и заштита од корозије. Гасоводи и заштита од електричног удара. Даљински надзор и управљање. Грађевинско одржавање. Трибологија.

Практична настава
На вежбама студенти полажу три колоквијума. Студенти имају право полагања колоквијума само једном. Постоји само један поправни колоквијум на крају семестра. На преосталим часовима вежби, раде се примери из праксе и задаци. На вежбама ће се користити могућност коришћења егзактних података из мерења на стварним системима из праксе. Подршка информационих система експлоатацији и одржавању. Кроз практичне примере обрадиће се напредне методе одржавања (проактивно, тотално продуктивно одржавање итд.). Студенти ће бити оспособљени за основна истраживања у области предмета.

Литература:

  1. Јованчић Предраг, Скрипта из предмета ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ГАСОВОДНИХ СИСТЕМА, Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет
  2. Петар Пераћ и сарадници, ГАСОВОДНИ СИСТЕМ – УПРАВЉАЊЕ РУКОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ, Југословенско удружење за гас – ЈУГАС, Београд, 2002.
  3. Божидар Прстојевић, Ненад Ђајић, Војислав Вулетић, ДИСТРИБУЦИЈА ПРИРОДНОГ ГАСА, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2005.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Настава се изводи кроз предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе при чему се користе савремена наставна средства. Уз сваку наставну област се кроз студију случајева обрађују примери из области експлоатације и одржавања гасоводних система чиме се стиче широк спектар практичних техничких знања за самосталан рад у области експлоатације и одржавања гасоводних система.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -