Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:48
E-mail: milos.tanasijevic@rgf.bg.ac.rs

Дистрибуција гаса

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Дистрибуција гаса

Предавачи: проф. др Милош Танасијевић, Александар Маџаревић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Положен предмет Гасовдни системи и компресорске станице са претходне године студија

Циљ предмета: Циљ курса је упознавање са основним принципима дистрибуције природног гаса, при чему се стечена теоријска знања из предмета Машински елементи и Гасоводни системи унапређују до нивоа прорачуна гасно-дистрибутивних мрежа. Студенти при томе стичу неопходна знања из области цевних водова, цевних затварача и цевне арматуре уопште; као и одговарајућа активна и практична знања везано за хидраулички прорачун дистрибутивних мрежа гасовода различитих нивоа притисака; отвореног и прстенастог типа. Упознају се даље се са мерно-регулационим станицама, кућним прикључцима и инсталацијама, техничким условима и стандардима за изградњу дистрибутивних мрежа.

Исход предмета: Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално да димензинишу гасно-дистрибутивне мреже, да у потпуности управљају и воде процес дистрибуције гаса.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод, елементи гасовода; уређаји на гасним инсталацијама. Цеви, врсте, материјали за израду, стандардизација и типизација у области цевних водова, израда и конструкција цеви, корозија и заштита. Прорачун цевних водова. Прорачун дебљине зида цеви. Степен сигурности у зиду цеви. Критични притисак. Спајање цеви, прирубнички спојеви, навојни спојеви, заварени спојеви… Цевни затварачи, Цевна арматура, Филтери, теоријске основе рада, избор. Редуктори – регулатори, принцип функционисања, врсте конструкцијских решења, квалитет функционисања, прорачун протока и избор и уградња. Вентили сигурности. Мерачи протока, конструктивна решења, избор. Судови под притиском. Основни принципи дистрибуције природног гаса. Опис система дистрибуције гаса. Типови дисрибутивних система, гасовода. Избор трасе гасовода. Идејно решење дистрибутивне мреже. Принципи прорачуна дистрибутивне мреже. Хидраулички прорачун дистрибутивних мрежа гасовода. Једначине за израчунавање пада притиска у хоризонталним гасоводима ниског притиска. Једначине за израчунавање пада притиска у хоризонталним гасоводима средњег и високог притиска. Алгоритма за димензионисање дистрибутивних гасовода високог и средњег притиска. Изградња гасовода, полагање цеви. Мерно-регулационе станице, конструкција и избор и димензионисање. Кућни прикључци и инсталације. Технички услови за кућне прикључке. Стандарди за кућне прикључке. Услови за смештај у зградама. Тип индивидуалног објекта. Тип објекта до П+4. Тип објекта до П+8. Индустријске унутрашње гасне инсталације.

Практична настава
Прорачун дебљине зида цеви. Прорачун параметара цевовода на основу редова стандардних бројева. Израчунавање пада притиска у хоризонталним гасоводима ниског притиска. Израчунавање пада притиска у хоризонталним гасоводима средњег и високог притиска. Хидраулични прорачун дистрибутивне мреже гасовода. Прорачун протока методом контура. Димензионисање мерно-регулационих станица. Прорачун кућних инсталација. Ове задатке студенти раде кроз реалне примере гасификације градова у Србији. Студенти сукцесивно посећују лабораторију.

Литература:

  1. Божидар Прстојевић, Ненад Ђајић, Војислав Вулетић: Дистрибуција природног гаса, Рударско геолошки факултет, 2005

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава се одвија у виду класичних предавања са мултимедијалном подршком. Практична настава се одвија у виду израде и одбране сминарских радова који омогућавају студентима да увежбају самостално формулисање конкретних задатака кроз етапе прорачуна гасно-дистрибутивног система, као и коришћење доступне литературе.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 15
Писмени испит 15
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 30
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -