Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14.30

Кабинет:52
E-mail: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Гасоводни системи и компресорске станице

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VIII семестар -OAS), Механизација у рударству (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Гасоводни системи и компресорске станице

Предавачи: проф. др Дејан Ивезић, Александар Маџаревић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Машински елементи, Термодинамика

Циљ предмета: Детаљно упознавање са физичко-хемијским карактеристикама природног гаса, системима транспорта и дистрибуције природног гаса, прорачуном дистрибутивне мреже, компресорским станицама.

Исход предмета: По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду способни да разумеју рад система дистрибуције гаса, дефинишу потребне количине гаса у систему, димензионишу транспортне и разводне гасоводе, изврше димензионисање компресора.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Физичко-хемијске карактеристике природног гаса. Транспорт и дистрибуција природног гаса. Принципи прорачуна гасоводне мреже. Израчунавање пада притиска у хоризонталним гасоводима. Алгоритам за димензионисање дистрибутивних гасовода. Хидраулични прорачун гасовода. Коришћење природног гаса и нормативи потрошње. Складишта природног гаса. Гасни енергетски сектор. Компресорске станице: избор броја компресора, избор места у систему гасовода, пројектовање, опслуживања, регулисања рада, одржавање и сервисирање. Помоћна постројења компресорских станица: постројења за хлађење, подмазивање, развод сабијеног гаса, елементи сигурности постројења, мере заштите, итд.

Практична настава
Вежбе: Димензионисање магистралног, разводног и дистрибутивног гасовода, избор компресора,

Литература:

  1. Баталовић В. Хидрауличке и пнеуматичке машине у рударству, РГФ, Београд 1996
  2. Баталовић В. Машине и уређаји у рударству нафте и гаса, РГФ и ДИТ Нафтагас, Београд-Нови Сад. 2001.
  3. Прстојевић Б., Ђајић Н., Вулетић В. Дистрибуција природног гаса, РГФ, 2005.
  4. В.Стрелец, Плинарски приручник, Енергетика маркетинг, 2002.
  5. Вулетић В. Карактеристике и примена природног гаса, Чигоја штампа, Београд, 2011.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријски наставни садржај излаже се методом “ex cathedra” уз подршку рачунарских презентација, други део предавања изводи се “case study ” методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај. Семинарски рад је обавезан за све студенте, као и израда графичког рада. Обавезан обилазак инсталација и објеката Србијагаса-а.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 30
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -