Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14

Кабинет:68
E-mail: vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs

Физика лежишта флуида

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS)

Назив предмета: Физика лежишта флуида

Предавачи: проф. др Весна Каровић-Маричић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са основним појмовима геологије нафте, гаса и подземних вода, концептима и теоријама физике лежишта. Карактеристике резервоар стена, лабораторијски поступци одређивања петрофизичких карактеристика резервоар стена нафтних, гасних, водоносних и геотермалних налазишта. Процеси на контакту фаза (међуфазне интеракције). Анализа вишефазног протока флуида кроз колектор стене. Физичке карактеристике лежишних флуида (нафте, гаса, воде) и фазне трансформације у променљивим термобарским условима. Аналитички и лабораторијски поступци одређивања карактеристика лежишних флуида.

Исход предмета: Оспособљеност за решавање проблема из области петрофизике, кретања лежишних флуида и физике флуида у лежишним условима.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава: Основни појмови из геологије нафте, гаса и подземних вода. Петрофизичке карактеристике резервоар стена. Физичке карактеристике лежишних флуида. Основи динамике лежишних флуида. Класична предавања. Континуирано учење са провером знања.

Практична настава
Практична настава: Основни појмови из геологије нафте, гаса и подземних вода. Петрофизичке карактеристике резервоар стена. Физичке карактеристике лежишних флуида. Основи динамике лежишних флуида. Савладавање градива на вежбама. Континуирано учење са провером знања.

Литература:

  1. Владимир Митровић: Петрофизичке карактеристике резервоар стена нафтних и гасних лежишта, скрипта.
  2. Зоран Ивановић: "Технологија експлоатације лежишта нафте и гаса", Својства лежишних флуида...
  3. Thomas Frick: Priručnik o iskorištavanju naftnih nalazišta, Загреб, 1986
  4. Pirson S. J. Rezervoar inženjering, Njujork
  5. "Физика нефтјаного и газавого пласта", Ш.К. Гиматудинов

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, рачунске вежбе, теренска настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 40

Додатни услови оцењивања: -