Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:60
E-mail: branko.lekovic@rgf.bg.ac.rs

Технологија израде бушотина 2

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Технологија израде бушотина 2

Предавачи: проф. др Бранко Лековић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Положен испит из предмета "Технологија израде бушотина 1"

Циљ предмета: Циљ изучавања предмета „Технологија израде бушотина 2“ је стицање професионалних компетенција у области израде диригованих и хоризонталних нафтних и гасних бушотина, а такође компетенција из високог професионалног образовања .

Исход предмета: Након завршетка курса студенти треба да знају структуру процеса израде диригованих и хоризонталних бушотина, и техничке услове за спречавање и санацију код заглаве алата и хаварија.

Садржај предмета:

Теоријска настава
У оквиру овог курса изучава се технологија израде усмерених (диригованих) бушотина. Такође се разматрају тешкоће које се могу појавити у процесу бушења са анализом њиховог настанка и приказом метода за решавање. Израда и избор конструкција косо-усмерених и хоризонталних бушотина као и математички модели за пројектовање типова њихових трајекторија. Начини мерења кретања путања са посебним освртом на мерења у хоризонталном каналу методом "MWD". Појаве техничко-технолошких проблема узрокованих карактеристикама стена. Анализирају се узроци зарушавања канала бушотине, губитака бушаћег флуида, дотока слојних флуида и прихвата алата и последице. Разрађују се поступци за превентивно спречавање наведених тешкоћа као и методе за санацију настале проблематике са приказом одговарајућег алата.

Практична настава
Пројектовање трајекторија косо-усмерених и хоризонталних бушотина као и избор конструкције канала. Прорачуни поступака за спречавање губитака бушаћег флуида у пропусним формацијама. Поступци за спречавање дотока слојног флуида. Одређивање дубине - места прихвата бушаћег алата и поступци за санацију насталих тешкоћа са избором одговарајућег алата за инструментације.

Литература:

  1. Бизјак Р.: “Технологија бушења са пројектовањем”, ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад, 2004.
  2. Хрковић К., Бизјак Р.: “Теоријски аспекти и примена истражно – експлоатационог бушења: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА”, ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад, 2002.
  3. Бизјак Р.: “Контрола дотока лежишних флуида у бушотину”, ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад, 1997.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена савременим визуелним презентацијама и примерима. Савладавање градива на вежбама.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Колоквијуми 50

Додатни услови оцењивања: -