Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:60
E-mail: branko.lekovic@rgf.bg.ac.rs

Технологија израде бушотина 1

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (VII семестар -DAS), Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS)

Назив предмета: Технологија израде бушотина 1

Предавачи: проф. др Бранко Лековић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ изучавања предмета „Технологија израде бушотина 1“ је стицање професионалних компетенција у области израде нафтних и гасних бушотина, а такође компетенција из високог професионалног образовања .

Исход предмета: Након завршетка курса студенти треба да знају структуру процеса израде бушотине, од основних припремних радова за бушење до завршних послова изрaде бушотина.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Циљеви израде бушотина. Појам техничких, технолошких и геолошких параметара. Физичка и хемијска својства стена која су важна при изради бушотина. Методе бушења. Флуиди за испирање бушотина: функције исплаке током израде канала бушотине, основни типови флуида за бушење, адитиви, реологија. Цементне мешавине за учвршћење зидова бушотине. Опис и начин функционисања основних склопова бушаћег постројења.Мерни, регистрацијски и контролни уређаји бушаћег постројења. Уградња и цементација заштитне колоне. Технологија бушења и језгровања.

Практична настава
Припремање и мерење особина исплаке, упознавање са начинима мерења и мерним инструментима. Прорачун хидрауличких отпора код испирања и изношења крхотина.Прорачун алата и опреме за ротационо бушење.

Литература:

  1. Бизјак Р.: “Технологија бушења са пројектовањем”, ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад, 2004.
  2. Хрковић К., Бизјак Р.: “Теоријски аспекти и примена истражно – експлоатационог бушења: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА”, ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад, 2002.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена савременим визуелним презентацијама и примерима. Савладавање градива на вежбама.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Колоквијуми 50

Додатни услови оцењивања: -