Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14

Кабинет:68
E-mail: vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs

Разрада нафтних и гасних лежишта 1

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (VIII семестар -DAS), Инжењерство нафте и гаса (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Разрада нафтних и гасних лежишта 1

Предавачи: проф. др Весна Каровић-Маричић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање основних знања из области разраде нафтних и гасних лежишта. Динамика лежишних флуида - механика подземних флуида. Динамичка испитивања нафтних и гасних бушотина и лежишта. Резерве угљоводоничних флуида: класификације и категоризације, методе одређивања (прорачуна резерви).

Исход предмета: Оспособљеност за решавање проблема из области динамике лежишних флуида, динамичких испитивања нафтних и гасних бушотина и лежишта и одређивања резерви угљоводоничних флуида.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава: Основи методологије и технологије разраде нафтних и гасних лежишта. Законитости кретања флуида у условима нафтних и гасних лежишта. Методе динамичких испитивања нафтних и гасних бушотина и лежишта. Методе и могућности одређивања резерви угљоводоничних флуида са класификацијама и категоризацијама. Класична предавања. Континуирано учење са провером знања.

Практична настава
Практична настава: Основи методологије и технологије разраде нафтних и гасних лежишта. Законитости кретања флуида у условима нафтних и гасних лежишта. Методе динамичких испитивања нафтних и гасних бушотина и лежишта. Методе и могућности одређивања резерви угљоводоничних флуида са класификацијама и категоризацијама. Савладавање градива на вежбама. Континуирано учење са провером знања.

Литература:

  1. Љубомир Добровић: Кретање флуида кроз порозну средину, Нови Сад, 1978, скрипта.
  2. Н. Кристеа: Подземнаја гидравлика први том, Москва
  3. Владимир Митровић: Динамичке методе испитивања нафтних и гасних бушотина и лежишта, Београд, 1994, скрипта – уџбеник у штампи
  4. Владимир Митровић: Одређивање резерви угљоводоничних флуида нафтних и гасних и лежишта, Бгд. Скрипта
  5. Ј. Sečen: Razrada ležišta ugljikovodika, Zagreb, 2006.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, рачунске вежбе, теренска настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 40

Додатни услови оцењивања: -