Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14

Кабинет:68
E-mail: vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs

Разрада нафтних и гасних лежишта 1

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (VIII семестар -DAS), Инжењерство нафте и гаса (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Разрада нафтних и гасних лежишта 1

Предавачи: проф. др Весна Каровић-Маричић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање основних знања из области разраде нафтних и гасних лежишта. Карактеризација нафтних и гасних лежишта-петрофизичке особине колектора и особине лежишних флуида. Динамика протока лежишних флуида кроз порну средину. Динамичка испитивања нафтних и гасних бушотина.

Исход предмета: Оспособљеност за решавање проблема из области лежишне карактеризације, динамике протока лежишних флуида кроз порну средину и динамичких испитивања нафтних и гасних бушотина.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава: Петрофизичке особине колектор стене-порозност, пропусност, засићење флуидима, компресибилитет, површински и међуфазни напон, квашљивост, капиларни притисак, релативна пропусност. Особине лежишних флуида-фазни дијаграми, класификација лежишних флуида, физичке особине нафте и гаса, особине лежишне воде, ПВТ анализа. Законитости кретања лежишних флуида кроз порну средину. Методе динамичких испитивања нафтних и гасних бушотина

Практична настава
У оквиру практичне наставе предвиђено је решавање рачунских примера из наведених области.

Литература:

  1. Djebbar Tiab, Erle C. Donaldson, Petrophysic,s Elsevier, 2004, Oxford, UK ISBN: 0-7506-771 1-2
  2. Emil Burcik,Properties of petroleum reservoir fluids, Boston ,1979,ISBN 0-924634-00-9
  3. J. S. Archer and C. G. Wall, Petroleum engineering principles and practice,Graham and Trotman Ltd., Kluwer Academic Publishers Group,1986, e-ISBN-13: 978-94-010-9601-0
  4. William C. Lyons, Joseph Zaba, Standard handbook of petroleum and natural gas engineering, Vol 2,Gulf Publishing Co., 1996, ISBN: 0884156435
  5. Ј. Sečen: Razrada ležišta ugljikovodika, Zagreb, 2006.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Мултимедијална и интерактивна предавања, решавање рачунских примера и презентације семинарских радова

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 40

Додатни услови оцењивања: -