Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14

Кабинет:68
E-mail: vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs

Производња нафте и гаса 1

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (X семестар -DAS), Инжењерство нафте и гаса (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Производња нафте и гаса 1

Предавачи: проф. др Весна Каровић-Маричић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ курса је упознавање студената са производним системом за експлоатацију нафте и гаса и његовим карактеристикама. Савремени приступ оптимизацији система за призводњу нафте и гаса, усмерен ка повећању продуктивности и енергетске ефикасности рада нафтних и гасних бушотина, подразумева целовито сагледавање како појединачних компоненти –лежиште, бушотина, цевовод и процесни судови, тако и њихову интеракцију у свим фазама експлоатације. Коришћењем аналитичких модела описује се динамика протока флуида кроз лежиште, перфорације и бушотину, при чему је профил промене притиска базна интегрална функција која осликава динамичко стање производног система. Бројним математичким моделима сложено понашање бушотине и њена интеракција са лежиштем и површином је поједностављено и сведено на лако и брзо разумевање. Сви делови производног система који се разматрају као појединачне целине синтетизовани су поступком систем анализе у циљу одређивања оптималних параметара производне опреме и оптималних услова производње. Поред знања које студенти стичу, циљ курса је оспособљавање студената за решавање инжењерских проблема у виду прорачунских задатака и практичних примера из области еруптивне методе експлоатације нафте и гаса.

Исход предмета: По завршетку курса студент може да разуме, анализира и одређује: карактеристике утока флуида у нафтну и гасну бушотину применом различитих аналитичких модела са циљем утврђивања производних могућности бушотине на текућим и будућим производним условима,пад притиска при протоку нафте и гаса кроз перфорације код стандардно опремљених бушотина и бушотина опремљених гравел-пак системом, пад притиска при протоку флуида кроз бушотину, пад температуре при протоку флуида кроз бушотину, пад притиска при протоку флуида кроз дизну, оптимизацију рада производног система применом систем анализе.

Садржај предмета:

Теоријска настава
У оквиру овог предмета изучавају се карактеристике производног система за експлоатацију нафте и гаса. Дефинишу се производне могућности бушотина преко карактеристика утока за нафтне и гасне бушотине. Детаљно се анализирају све компоненте производног система са аспекта динамике протока, почевши од перфорација, гравел пака, тубинга и дизне. За наведене компоненте разматрају се математички модели који дефинишу пад притиска при протоку нафте и гаса кроз њих. Изучавају се хидродинамичке карактерис-тике протока нафте и гаса кроз перфорације и гравел пак, динамика вертикалног вишeфазног протока, термодинамички модел протока флуида у стубу бушотине, регулација и контрола рада еруптивних нафтних и гасних бушотина.Посебна пажња је посвећена систем анализи еруптивног рада нафтних и гас. бушотина.

Практична настава
У оквиру практичне наставе предвиђено је решавање рачунских примера везаних за материју обрађену на предавањима

Литература:

  1. Солеша М., Даниловић Д., Буза Ж.: Систем анализа производње нафте и гаса еруптивном методом, Монографија, ДИТ, Нови Сад, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1999, 524 стр., ISBN 86-7352-024-X
  2. Michael J. Economides , Daniel A. Hill , Christine Ehlig-Economides, Petroleum Production Systems, Prentice Hall, 1993,ISBN-10: 013658683X
  3. Howard B. Bradley, Fred W. Gipson, Petroleum Engineering Handbook, Society of Petroleum Engineers, Richardson, TX, 1987, ISBN 1-55563-010-3
  4. Thomas Allen, Allan Roberts, Production operations, Oil & Gas Consultants International, Inc., Tulsa, 1989, ISBN 0-930972-11 -2
  5. Dale Beggs,Production optimization using nodal analysis, OGCI and Petroskills Publications, Tulsa, 2003, ISBN 9780930972141

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Мултимедијална и интерактивна предавања, решавање рачунских примера

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Колоквијуми 25
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -