Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14.30

Кабинет:52
E-mail: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Машине и уређаји за експлоатацију нафте и гасa

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS), Механизација у рударству (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Машине и уређаји за експлоатацију нафте и гасa

Предавачи: проф. др Дејан Ивезић, Александар Маџаревић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално да пројектују, експлоатишу и одржавају постројења део којих су машине и уређаји у рударству нафте.

Исход предмета: Положен испит

Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај предмета је намењен да се студенти кроз теоријски рад упознају са: поглављима из рада постројења за бушење, пумпи за транспорт чистих флуидаа нафте и компресора. Постројења за бушење се обрађена као јединствена целина са нагласком на избор опреме и одржавање. Посебна пажња је посвећена режиму рада пумпи у транспорту нафте и проблемима везаним за рад са вискозним флуидима. Поглавља из области компресори (клипни, завојни и центрифугални) су заступљени кроз одабране теоријске основе са посебним нагласком на примену у рударству нафте и гасној техници.

Литература:

  1. В. БаталовићХидрауличке и пнеуматичке машине у рударству, РГФ, Београд 1996
  2. В.Баталовић Машине и уређаји у рударству нафте и гаса, НИС Нови Сад, 2001.
  3. В. Баталовић Машине и уређаји за бушење и опремање нафтних и гасних бушотина, Београд 2011.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбања, семинарски радови, колоквијуми

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Колоквијуми 40
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -