Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14; среда 13-14

Кабинет:8
E-mail: dinko.knezevic@rgf.bg.ac.rs

Депоновање флотацијске јаловине

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (X семестар -DAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS), Припрема минералних сировина (X семестар -DAS)

Назив предмета: Депоновање флотацијске јаловине

Предавачи: проф. др Динко Кнежевић, доц. др Драгана Нишић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Одлагање индустријског отпада, Геомеханика стена и тла

Циљ предмета: Упознавање са принципима, могућностима и поступцима формирања и експлоатације флотацијских јаловишта

Исход предмета: Обученост за анализу, пројектовање и експлоатацију система за депоновање флотацијске јаловине и сагледавање утиОбученост за анализу, пројектовање и експлоатацију система за депоновање флотацијске јаловине и сагледавање утицаја на окружењецаја на окружење

Садржај предмета:

Теоријска настава
Флотацијска јаловишта. Намена и задаци. Основне карактеристике јаловине. Основни елементи система за депоновање флотацијске јаловине. Транспорт. Оконтурење јаловишта. Решавање природних водотокова. Систем депоновања. Евакуација слободне воде. Заштита. Осматрање. Избор локације. Техничко-технолошки, урбанистички, економски, еколошки и социолошки услови. Методе надградње. Наступна, одступна и метода централне линије. Вода у јаловишту. Порекло. Вода унутар контура јаловишта. Таложно језеро. Отицање воде из јаловишта. Филтрација. Дренаже. Колектори. Биланс воде. Оксидација јаловине. Повратна вода. Пловеће пумпне станице и резервоари. Стабилност јаловишта. Методе прорачуна и физички значај добијених резултата. Пројектовање јаловишта. Законска регулатива у земљи и свету. Капацитет. Прорачуни. Опрема. Одржавање. Поремећаји у експлоатацији и могуће хаварије. Статистички преглед. Приказ неких хаварија у свету и код нас. Преливање. Нестабилност косине насипа. Земљотреси. Проблеми у фундирању насипа. Проблеми на преливним објектима. Проблеми у структури насипа. Ерозија. Утицај рудника.

Практична настава
Карактеристике јаловине. Одређивање појединих параметара. Обилазак флотацијских јаловишта. Бор. Мајданпек. Рудник. Анализа. Пројектовање флотацијских јаловишта - решавање практичног проблема. Избор локације. Одређивање величине. Динамика надградње. Дефинисање сливног подручја. Решавање проблема прихватања, задржавања и евакуације вода. Дефинисање величине таложног језера. Дефинисање висинских односа круне насипа и коте депонованог материјала.

Литература:

  1. Кнежевић Д., Припрема минералних сировина, РГФ, 2012
  2. Кнежевић Д., Торбица С., Рајковић З., Чанак Недић А., Одлагање индустријског отпада, интерна скрипта, Рударско-геолошки факултет, 2013
  3. Robinsky E.I., (1999), Thickened tailing disposal in the mining industry, E.I.Robinsky associates Ltd, Toronto
  4. ICOLD, Bulletin 74, 104, 103, 106, 121, Paris

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: предавања + вежбања

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Писмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -