Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 11-12; четвртак 13-14

Кабинет:264
E-mail: aleksandar.kostic@rgf.bg.ac.rs

Лежишта и истраживање нафте и гаса

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (VII семестар -DAS), Економска геологија (VII семестар -DAS), Геофизика (VII семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS)

Назив предмета: Лежишта и истраживање нафте и гаса

Предавачи: проф. др Александар Костић, мастер Николета Алексић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о основама геологије нафте, генетском моделу и типовима лежишта, неконвенционалним ресурсима нафте и гаса и њиховим карактеристикама. Сагледавање ресурса нафте и гаса у свету и Србији. Упознавање са савременом концепцијом и методама истраживања нафте и гаса.

Исход предмета: Овладавање основним знањима из области геологије нафте на нивоу који је неопходан за савладавање проблематике формирања лежишта угљоводоника, савремених метода њиховог истраживања, као и упознавање са врстама и карактеристикама неконвенционалних ресурса нафте и гаса. Овладавање израдом графичких модела лежишта нафте и гаса (карте и профили).

Садржај предмета:

Теоријска настава
Генетски модел лежишта нафте и гаса: генерисање, миграција и акумулација. Дистрибуција ресурса и резерви нафте и гаса у свету и код нас. Физичке и хемијске особине нафте и гаса. Матичне стене и примарна миграција. Секундарна и терцијарна миграција нафте и гаса. Природни резервоари, резервоар стене и заштитне стене. Замке за нафту и гас, елементи и класификација. Лежишта нафте и гаса, нафтна и гасна поља, карактеристике и класификације. Неконвенционални ресурси нафте и гаса и њихове специфичности. Истраживање нафте и гаса: историјат, савремена концепција и методе. Узорковање и врсте узорака у истраживању нафте и гаса. Геолошке, геохемијске и геофизичке методе у истраживању нафте и гаса: подела, улога и значај. Истражно бушење за нафту и гас: лоцирање истражних и контурних бушотина, истражне операције у току бушења.

Практична настава
Израда профила и структурних карата лежишта нафте и гаса. Анализа познатих нафтних и гасних поља и лежишта у свету и код нас. Класификација замки и лежишта нафте и гаса.

Литература:

  1. Ерцеговац, М., 2002: Геологија нафте. РГФ, Београд, НИС-Нафтагас, Нови Сад, 463 стр. - одабрана поглавља
  2. Аксин, В., 1967: Геологија нафте.- Дневник, Нови Сад, 800 стр. - одабрана поглавља
  3. Selley, R.C., 1998: Elements of Petroleum Geology. 2nd Ed. Academic Press, San Diego, 470 pp.
  4. North, F.K., 1990: Petroleum Geology. Unwin Hyman Inc., Winchester, Mass., 631 p.
  5. Bjorlykke, K., 2010: Petroleum Geoscience: From Sedimentary Environments to Rock Physics.- Springer, 508 p.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена савременим визуелним презентацијама и примерима. Савладавање градива на вежбама и кроз тестове.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -