Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-15

Кабинет:236
E-mail: ivana.vasiljevic@rgf.bg.ac.rs

Основи геофизичког каротажа

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (VIII семестар -DAS), Економска геологија (VIII семестар -DAS), Геофизика (VI семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (VI семестар -OAS), Хидрогеологија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Основи геофизичког каротажа

Предавачи: проф. др Ивана Васиљевић, доц. др Драгана Ђурић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је савлађивање основних поставки геофизичког каротажа и поступака, који се примњују при каротажним истраживањима. Циљ је да се студент обучи како се изводе геофизичка каротажна мерења и како се резултати мерења примењују у различитим областима (истраживање лежишта нафте и гаса и лежишта минералних сировина, хидрогеолошка истраживања, истраживања геотермалне енергије).

Исход предмета: Исход предмета је стицање основних знања и компентенција потребних за даљу обуку за рад у специјализованим екипама, које се баве геофизичким каротажом, као и примену резултата геофизичких каротажних испитивања у различитим облстима истраживања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основне поставке геофизичког каротажа. Типови бушотина у којма се примењује каротаж и утицај исплаке на резултате мерења. Принципи рада, конструкције сонди и извођење мерења. Каротаж сопственог потенцијала. Конвенционални електрични каротаж. Латерални каротаж. Микрокаротаж. Индуктивни каротаж. Каротаж природне радиоактивности. Каротаж густине. Неутронски каротаж. Акустични каротаж. Термокаротаж. Дипметар. Калипер и инклинометар. Примена геофизичког каротажа и комбинације сонди код различитих врста истраживања. Примери примене.

Практична настава
Конструкција дијаграма геофизичког каротажа на основу познатих својстава формација. Базична квалитативна и квантитативна интерпретација дијаграма геофизичког каротажа. Анализа резултата каротажних истраживања на примерима из праксе. Рачунски задаци.

Литература:

  1. J.J.Jakosky, 1964: Геофизичка истраживања. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
  2. Слимак Ш., 1996: Инжењерска геофизика. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
  3. Стефановић Д., Мартиновић С., Станић С., 1996: Основе геофизике I. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
  4. Рапсолд Х.,1993: Геофизички каротаж у хидрогеолошким истраживањима. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
  5. Манчић Г. и др., 2002: Геофизички каротаж-основни физички принципи. НИС-Нафтагас, Нови Сад.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 25
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -