Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:342
E-mail: gordana.hadzinikovic@rgf.bg.ac.rs

Геотехничке мелиорације

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VII семестар -OAS), Подземна градња (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Геотехничке мелиорације

Предавачи: проф. др Гордана Хаџи-Никовић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са технологијом извођења и условима примене методе геотехничких мелиорација - ињектирања.

Исход предмета: Овладавање методом геотехничких мелиорација - ињектирањем, условима примене и технологијом извршења радова.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Ињектирање; општи приказ методе, могућих ефеката и примене. Ињекционе масе суспензије: састав и својства сировина и маса, примена. Ињекционе масе колоидни и прави раствори: састав, својства и примена. Битумени, битуменске емулзије и аеризоване масе: састав,својства и примена. Основни модели процеса ињектирања. Елементи ињектирања: бушотине, притисак, режим и поступци ињектирања. Истраживања за потребе пројектовања ињектирања. Утврђивање ефеката ињектирања. Врсте ињектирања: контактно, везно, консолидационо, заптивно, напонско, компензационо, елементи, услови примене и ефекти. Ињектирање грануларних средина: елементи, поступци, услови примене и ефекти. Опрема за ињектирање: за припрему маса, за утискивање, пакери. Ињектирање и друге врсте мелиоративних радова. Примери изведених радова.

Практична настава
Упознавање са лабораторијским испитивањима маса и теренским радовима. Анализа изведених мелиоративних радова. Израда семинарског рада.

Литература:

  1. С.Цветковић-Мркић;1995, Методе геотехничких мелиорација књ.1. РГФ Београд
  2. F.K.Ewert, 1985, Rock grouting with emphasis on dame site, Springer-Werlag

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, визуелна презентација, консултације, израда и одбрана вежби, израда и презентација семинарских радова, непосредно упознавање са технологијом извођења радова.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -