Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:104
E-mail: vladimir.milisavljevic@rgf.bg.ac.rs

Машине и уређаји за експлоатацију и обраду камена

О предмету

Студијски програм: Механизација у рударству (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Машине и уређаји за експлоатацију и обраду камена

Предавачи: проф. др Владимир Милисављевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са машинама и уређајима за експлоатацију и обраду камена

Исход предмета: Стицање стручних знања из примене, избора, коришћења и одржавања машина за експлоатацију и обраду камена

Садржај предмета:

Теоријска настава: Уводно предавање, упознавање са предметом и литературом. Начин припреме и полагања испита. Класификација архитектонског камена. Физичко механичка својства камена. Методе испитивања камена. Примена камена. Техничке специфичности резања камена. Машине за примарно и секундарно резање камена. Теоријске основе. Машине за глачање. Теоријске основе. Машине за површинску обраду камена (абразивни поступци, термички поступци, обрада воденим млазом и др.). Теоријске основе. Површинска обрада камена, глачање, бојење, "старење". Машине за експлоатацију камена – засекачице (вертикално и хоризонтално резање). Област и начин примене. Машине за експлоатацију камена – засекачице. Теоријске основе резања. Прорачун сила резања. Машине за експлоатацију камена – засекачице. Одређивање снаге погонског мотора. Машине за експлоатацију камена – засекачице. Прорачун капацитета и учинака. Машине за експлоатацију камена – резање тестерама и челичним ужетом. Теоријске основе. Област и начин примене. Машине за експлоатацију камена – резање тестерама и челичним ужетом. Прорачун капацитета и учинака. Машине за експлоатацију камена – бушилице. Теоријске основе. Област и начин примене. Машине за експлоатацију камена – бушилице. Прорачун капацитета и учинака. Машине за експлоатацију камена – хидрауличке и пнеуматске машине. Теоријске основе. Област и начин примене. Прорачун капацитета и учинака.
Практична настава: Машине за примарно и секундарно резање камена. Машине за површинску обраду камена. Машине за глачање. Прорачун капацитета машина и одређивање снаге погонских мотора. Машине за експлоатацију камена – засекачице. Прорачун капацитета и учинака. Израчунавање сила на радним елементима (ножевима). Одређивање снаге погонског мотора. Избор машине. Машине за експлоатацију камена – резање тестерама и челичним ужетом. Прорачун капацитета и учинака. Одређивање снаге погонског мотора. Избор машине. Машине за експлоатацију камена – бушилице. Прорачун брзине бушења и учинака. Избор бушилице.

Литература:

  1. М. Максимовић, Експлоатација, испитивање, примена архитектонског камена.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања; Практична настава;

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
5
5
20
20

Додатни услови оцењивања: