Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:219
E-mail: aleksandar.ganic@rgf.bg.ac.rs

Рударска мерења II

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (IX семестар -DAS), Рударска мерења (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Рударска мерења II

Предавачи: проф. др Александар Ганић

Статус предмета:

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Рударска мерења I; Мерења у подземним објектима

Циљ предмета: Упознавање студената са рударско-мерачком проблематиком на површи¬нс¬ким коповима, одређивање обима извршених рударских радова, извођење ме¬ре¬ња при опажању стабилности етажа, извођење геометријско-конструктивне контроле багера, као и при откопавању расипних лежишта и при подводном откопавању лежишта.

Исход предмета: Оспособљавање студената за самостално решавање најразличитијих задатака који се јављају на површинским коповима.

Садржај предмета:


Теоријска настава
Основни појмови при обележавању рудничких објеката. Квалитет графичке основе, усух, избор размере за пројектовање. Обележавање пројектованих објеката на терену. Обележавање углова. Обележавање дужина. Обележавање задате коте. Обележавање тачака са задатим координатама. Мерење на повр¬шинским коповима. Геометријске основе на површинским коповима. Мреже за снимање на коповима. Снимање детаља на површинским коповима. Одре¬ђивање површина и запремина извршених рударских радова. Одређивање са¬држаја компонената у корисној ископини, одређивање густине и коефици¬је¬на¬та растреситости корисне ископине и јалових стена. Мерења при опажању ста¬билности етажа на површинским коповима. Рударско-мерачка опажања обода копа и одлагалишта, опажање репера по профилним линијама, мерење апсолутних вредности померања, аналитичка обрада резултата мерења. По¬т¬пу¬на геометријско-конструктивна контрола багера. Основа за снимање, ра¬спо¬ред и сигнализација тачака багеру, мерења и тачност мерења, обрада и архивирање резултата мерења, анализа геометрије багера. Мерачки радови при откопавању расипних лежишта корисне минералне супстанце и при подводном откопавању лежишта.
Практична настава
Квалитет графичке основе. Поправке за грешке графичког очитавања координата тачака и дужине са плана. Избор размере за пројектовање. Обеле¬жа¬вање углова, дужина, задате коте, тачке са задатим координатама. Полиго¬н¬ски влакови на етажама, влакови са одређивањем дужина индиректним пу¬тем, влакови са одређивањем координата тачака пресецањем напред, право¬у¬гаоне мреже, профилне линије. Снимање детаља на површинским коповима, картирање, израда ситуационог плана и профила. Одређивање површина ана¬литичким, графички, механичким путем. Одређивање запремина помоћу хо¬ри¬зонталних и вертикалних пресека, помоћу квадратне мреже, одређивање за¬премина правилних геометријских фигура. Опажање репера по профилним линијама, мерење апсолутних вредности померања, аналитичка обрада резу¬лта¬та мерења. Делимична и потпуна геометријско-конструктивна контрола багера.

Литература:

  1. Перегудов М.А.,1980: Маркшејдерскије работи на каријерах и приисках, Недра, Москва
  2. Попов В.Н., 1989: Маркшејдерскије работи на каријерах и приисках, Недра, Москва
  3. Ушаков И.Н., 1989: Маркшејдерское дело Част 1, Недра, Москва

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, индивидуални практичан рад.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
15
45

Додатни услови оцењивања: