Српски | English

Контрола израде бушотина

Course Description

Study program:

Name of subject: Контрола израде бушотина

Instructors:

Status:

ECTS:

Prerequisites: -

Course Objectives: Циљ предмета је да се студенти обуче у примени анализе параметра неопходних за контролу израде бушотине као и са методама за њихово квантитативно и квалитативно дефинисање. Посебни циљ је и истицање да сигурност запосленог особља, а затим бушотине, непосредно зависи од квалитета контроле и да она представља приоритетни задатак код израде свих врста бушотина.

Learning Outcomes: Кроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања могу практично применити при анализи неопходних услова који су потребни за коректну контролу израде бушотине. Студенти се на предавањима, такође, оспособљавају да дефинишу и анализирају узрок дотока слојног флуида у канал бушотине, као и да их са одговарајућим методама, тј. поступцима санирају.

Content:

Теоријска настава, Практична настава: Процес израде бушотине носи са собом низ проблема и опасности као што су специфични проблеми при изради, високи порни притисци, присуство отровни и корозивних гасова, високе температуре и друго. Данашњи степен развоја технике и технологије омогућује да се готово сви подаци о стању канала бушотине доводе у посебну јединицу на површини (Total Drilling Control) опремљену са инструментима за њихово регистровање у нумеричкој форми или у облику дијаграма (mud loging). У оквиру овог предавања изучава се контрола израде бушотине праћењем података у фази бушења у циљу регистровања стања у каналу бушотине (истрошеност длета, обрушавање канала бушотине, губици исплаке, прихвати алата), као и дефинисање транзитне зоне тј. уласка у повишене порне (слојне) притиске. Анализирају се параметри бушења (механичка брзина бушења, оптерећење на куку и длето, број обртаја длета, торзија за време бушења, број ходова пумпи и притисак испирних пумпи), испирни флуид (ниво у исплачним базенима, густина, салинитет и отпорност, температура, присуство гаса у исплаци, гасна хроматографија тј. компонентална анализа гаса ), и набушене честице. Разрађују се математички модели, “д-експонента” и AGIP “Sigma log”, за квантитативно и квалитативно дефинисање зона високог слојног притиска. На крају се упознаје са методама контроле дотока слојног флуида у канал бушотине у свим фазама израде бушотине.

Suggested Reading List

  1. Бизјак Р: »Технологија бушења са пројектовањем«; ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад, 2004.
  2. Хрковић К., Бизјак Р.: »Теоријски аспекти и примена истражно – експлоатационог бушења: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА«; ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад, 2002.
  3. Бизјак Р.: »Контрола дотока лежишних флуида у бушотину«; ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад; 1997.

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research

Conduct of the Course: Pоwer point презентација + практичне вежбе

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
50
Classwork Assessment ECTS
10
40

Additional Assessment Criteria