Српски | English

Subject professor
Term consultation:

thursday 11-12

Cabinet:60
E-mail: branko.lekovic@rgf.bg.ac.rs

Разрада нафтних и гасних лежишта III

Course Description

Study program: Natural Gas Engineering (VIII semester -OAS), Petroleum exploitation process (VIII semester -OAS)

Name of subject: Разрада нафтних и гасних лежишта III

Instructors: Dr Branko Leković

Status: Optional

ECTS: 4

Prerequisites: положен испит Разрада нафтних и гасних лежишта II

Course Objectives: Овладавање моделирањем примарне, допунске, секундарне и терцијарне разраде нафтних, гасних и гасокондензатних лежишта, комплексних, фрактурираних и вишеслојних лежишта и техно-економском оптимизацијом разраде лежишта.

Learning Outcomes: Оспособљеност за решавање проблема из области моделирања примарне, допунске, секундарне и терцијарне разраде нафтних, гасних и гасокондензатних лежишта, комплексних, фрактурираних и вишеслојних лежишта и техно-економске оптимизације разраде лежишта.

Content:

Теоријска настава, Практична настава: Анализа типова математичких модела. Математичко моделирање разраде нафтних, гасних и гасокондензатних лежишта. Симулација и прогнозирање ефеката примене различитих метода повећања искоришћења лежишта. Специфичности разраде комплексних, фрактурираних и вишеслојних лежишта. Могућности разраде подморских лежишта угљоводоничних флуида. Разрада лежишта косо усмереним и хоризонталним бушотинама. Техноекомомски аспекти разраде лежишта. Класична предавања. Савладавање градива на вежбама. Континуирано учење са провером знања.

Suggested Reading List

  1. Владимир Митровић, Михајло Михајловић: Математичко моделирање разраде нафтних лежишта, Београд, скрипта
  2. ;
  3. Osnove razrade frakturiranih ležišta, T.D.Van Golf-Racht, Нови Сад 1988.год.
  4. ;
  5. L.P.Dake: Fundamentals of Reservoir Engineering, превод Љ. Парађанин Специјална поглавља разраде нафтних лежишта, Нови Сад 1984,
  6. ;
  7. Велимир Сариђа: Пројектовање разраде нафтних и плинских лежишта, Загреб, 1985.
  8. ;
  9. Thomas Frick: Priručnik o iskorištavanju naftnih nalazišta, Загреб, 1986.

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 1 0 0

Conduct of the Course: Предавања, вежбе, теренска настава

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
40
Classwork Assessment ECTS
15
5
40

Additional Assessment Criteria