Српски | English

Subject professor
Term consultation:

wednesday 10-12

Cabinet:52
E-mail: marija.zivkovic@rgf.bg.ac.rs

Пројектовање кућних инсталација

Course Description

Study program: Natural Gas Engineering (VII semester -OAS)

Name of subject: Пројектовање кућних инсталација

Instructors: Dr Marija Živković

Status: Optional

ECTS: 4

Prerequisites: -

Course Objectives: Циљ курса је да се студенти оспособе да квалитетно пројектују кућне инталације. То подразумева пројектовање гасне инсталације у објектима, избор гасних уређаја различите намене и пројектовање инсталација за различите системе грејања које на најбољи начин користе технолошке могућности гасних котлова. Такође ће бити упзнати са специфичним гасним уређајима и ниховим могућностима и техничким условима примене.

Learning Outcomes: Исход курса је овладавање проблематиком пројектовања кућних инсталација, првенствено за потребе грејања што подразумева одређивање потребне количине, топлоте, избор котла и пројектовање система грејања.

Content:

Теоријска настава Опште о гасним уређајима. Подела гасних уређаја. Постављање гасних уређаја. Постављање гасних уређаја врсте А. Постављање гасних уређаји врсте б учинка мањег од 35 кw. Постављање гасних уређаја врсте б учинка измеду 35 и 50 кw. Постављање гасних уређаји врсте Б учинка већег од 50 кw. Постављање гасних уређаја врсте Ц. Гасно грејање Потребни подаци за пројектовање. Потребна количина топлоте за грејање Грејање гасним пећима. Етажно грејање. Централно грејање. Гасне котларнице Инфрацрвено грејање. Гасни прикључци и инсталације. Кућни гасни прикључци. Гасне инсталације у зградама. Кућна гасна инсталација. Двоцевна постројења гравитационог грејања. Постројења са доњим разводом. Постројења са хлађењем воде у цевној мрежи. Постројења са горњим разводом Једноцевни систем централног грејања. Начин постављања цевне мреже. Савремени једноцевни системи. Димензионисање грејних тела. Димензионисање цевне мреже гравитационих система. Упутство за прорачин са примерима.. Постројења са хлађењем воде у цевној мрежи. Пумпе у систему централног грејања. Систем грејања са принудном циркулацијом. Прорачун цевне мреже. Притисци у систему воденог грејања Панелно грејање Примена гаса у системима припреме потрошне топле воде. Остале могућности примене гаса. Примена гаса за кување. Примена гаса за хлађење. Примена гаса у перионицама и сушионицама веша. Гасне когенерационе електране. Гас за погон горивих ћелија.
Практична настава На вежбама је предвиђена израда пројектног задатка пројектовања инсталације на примеру породичне куће, што ће бити основа за израду пројекта предвиђеног семинарским радом.

Suggested Reading List

  1. В.Стрелец, Плинарски приручник, Енергетика маркетинг, 2002.
  2. Тодровић, Б., Пројектовање постројења за централно грејање, Машински факултет, Београд, 2005.

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 1 0 0

Conduct of the Course: Предавања, израда пројектног задатка

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
45
Classwork Assessment ECTS
10
45

Additional Assessment Criteria