Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 10-12

Кабинет:45
E-mail: snezana.aleksandrovic@rgf.bg.ac.rs

Електричне методе физичко-техничких мерења

О предмету

Студијски програм: Гасна техника (VIII семестар -OAS), Експлоатација течних и гасовитих лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Електричне методе физичко-техничких мерења

Предавачи: проф. др Снежана Александровић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних знања из области савремених техика мерних претварача и инструмената. Упознавање са методама и инжињерским мерењима неелектричних величина.

Исход предмета: Стечена основна стручна знања из области технике мерења неелектричних величина

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава: Основни појмови и једначине метрологије - науке о мерењу; Мерна несигурност; Тачност и поузданост резултата мерења; Техничке карактеристике претварача и мерних инструмената; Класификација и физички принципи рада мерних претварача.

Литература:

  1. Александровић С., Скрипта – Електричне методе физичко-техничких мерења, РГФ, 2007.
  2. Литература по препоруци предавача

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Настава са пројекцијом мултимедијалних садржаја.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
50
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: