Српски | English

Subject professor
Term consultation:

wednesday 10-12

Cabinet:52
E-mail: marija.zivkovic@rgf.bg.ac.rs

Енергетска постројења

Course Description

Study program: Natural Gas Engineering (VII semester -OAS), Petroleum exploitation process (VII semester -OAS)

Name of subject: Енергетска постројења

Instructors: Dr Marija Živković

Status: Optional

ECTS: 4

Prerequisites: -

Course Objectives: Проблем енергетике више није само проблем енергетских потенцијала, њихове експлоатације, прпреме и трансформације, већ и међусобне зависности измедђу три Е (Енергије, Екологије и Економије). Док је у седамдесетим годинама прошлог века постојала скоро искључива зависност енергетике и економије, данас се и еколошким проблемима поклања велика пажња . Циљ курса да се студенти појединих усмерења Рударско геолошког факултета упзнају основе енергетике и енергетских постројења ради рационалног коришћења енергетских ресурса са становишта енергетске ефикасности, економије и екологије.

Learning Outcomes: Упознавање студента са енергетским потенцијалима, начинима трансформације, утицајима на животну средину и могућностима рацонализације потрошње енергије

Content:

Теоријска настава, Практична настава: ЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА. Постројења за припрему и прераду примарних извора енергије (угља,нафте,природног гаса,нуклеарног горива,уљних шкриљаца и битуминозних пескова,геотермалне енергије). Постројења за производњу електричне енергије (хидроелектране, термоелектране, термоелектране-топлане, нуклеарне електране). Опис и карактеристике рада. Нове технологије за производњу електричне енергије. Постројења за производњу топлотне енергије. ЕНЕРГИЈА И ЕКОЛОГИЈА. Значај заштите околине. Утицај енергетских извора и постројења на животну средину. Међународни аспекти заштите животне средине. РАЦИОНАЛНО КОРИШЋЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ. Политика рационализације и штедње енергије. Могућности рационализације у енергетском ланцу од производње до крајње потрошње у појединим секторима. Карактеристични примери. ЕНЕРГЕТИКА СРБИЈЕ. Историјски развој производње и потрошње енергије.Енергетски извори и постројења. Трендови и могућности развоја у дугорочном периоду.

Suggested Reading List

  1. Ненад Ђајић, Енергетски извори и постројења, Београд, 1991.

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 1 0 0

Conduct of the Course: Предавања, индивидуални и колективни рад

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
60
Classwork Assessment ECTS
10
30

Additional Assessment Criteria