Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:149
E-mail: suzana.lutovac@rgf.bg.ac.rs

Заштита од минирања

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS), Инжењерство заштите на раду (VIII семестар -OAS), Подземна градња (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Заштита од минирања

Предавачи: доц. др Сузана Лутовац, мастер инж. руд. Милош Глигорић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о мерама заштите при извођењу минерских радова. Обрађују се мере заштите при руковању експлозивним средствима, као и мере заштите у циљу смањења негативних ефеката који прате минерске радове.

Исход предмета: Обученост у спровођењу мера заштите при извођењу минерских радова.

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Целокупна материја подељена је у три дела и то: транспорт и смештај експлозива, извођење минерских радова и ефекти од минирања. У првом делу обрађена је проблематика везана за транспорт експлозива од фабрике до рудничких магацина. Затим дати су услови изградње магацина експлозива како на површини тако и под земљом. Евиденција и контрола експлозивних средстава. У делу који обухвата извођење минерских радова приказана је документација неопходна за извођење минирања, мере заштите при разним системима иницирања минских пуњења. Услови извођења мини¬рања у срединама са метаном или опасном угљеном прашином. Мере заштите при посебним минирањима: при изради окна, у срединама са компримираним ваздухом, средине под притиском воде. Обрађују се минирања у рудницима соли, минирања у циљу гашења и изолације јамских пожара, минирања у циљу спречавања горских удара и продора гасова. У трећем делу дато је понашање грађевинских и рударских објеката за време минирања, критеријуми за оцену потреса, утврђивање безбедоносних растојања као последица насталих ефеката од минирања (потреса, разлетања комада стена, ваздушних удара и заштита од насталих гасова).
Практична настава:
Прорачуни везани за изградњу магацина експлозива; Упознавање са средствима за паљење и опремом за пуњење бушотина експлозивом; прорачун мреже за ел. паљење мина; прорачун закона осциловања тла; Утврђивање сигурносних зона: услед потреса, разлетања комада стене, услед ваздушних ударних таласа и утврђивање сигурносних зона заштите од гасова; Практичан рад на школском руднику на Авали.

Литература:

  1. Милован Ант. Коблишка; 1973. Општи рударски радови, Грађевинска књига, Београд.
  2. М. Савић; 2000. Минирање на површинским коповима, Монографија, Институт за бакар Бор.
  3. С. Трајковић; Ш. Слимак; С. Лутовац; 2005. Техника минирања и потреси, РГФ, Београд.
  4. Емир Хаџи-Мусић; 1985. Асеизмичке конструкције у високоградњи, Завод за уџбенике и наставна средства Сарајево.
  5. Ш. Слимак; 1996. Инжењерска геофизика, РГФ Београд.
  6. Збирка савезних прописа из геологије и рударства, 1989. Прва књига, Издавач Савез инжењера и техничара Србије
  7. Збирка техничких прописа у грађевинарству, 1985. и 1987. Књига 1 и 2. ИРО Грађевинска књига, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања; Лабораториска вежбања; Теренска настава; Коришћење готовог софтвера; Филмови компанија извођача радова.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
10
10
20
20

Додатни услови оцењивања: