Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет:153
E-mail: nikola.lilic@rgf.bg.ac.rs

Систем управљања заштитом на раду

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (X семестар -DAS), Инжењерство заштите на раду (X семестар -DAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS), Подземна градња (X семестар -DAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS)

Назив предмета: Систем управљања заштитом на раду

Предавачи: проф. др Никола Лилић, проф. др Александар Цвјетић

Статус предмета:

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних знања у области развоја и организовања система управљања заштитом на раду

Исход предмета: Обученост за процену ризика (идентификација опасности, процена опасности, карактеризација ризика, управљање ризиком) и управљање ризицима. Оспособљеност за планирање и организацију система управљања заштитом на раду. Обученост за управљање променама у систему безбедности и заштите на раду.

Садржај предмета:


Теоријска настава :
Увод у систем управљања заштитом на раду. Техничка заштита: основни појмови и стратешки концепт заштите на раду. Основни појмови: опасност, несрећа и повреда. Методологије анализа опасности. Анализа опасности процеса рада. Трошкови заштите на раду. Управљање ризицима Основни појмови о ризицима. Ризици и појам вероватноће. Структура управљања ризицима. Политика превенције у заштити на раду Политика превенције и систем управљања заштитом на раду. Мере заштите и интервенције за ограничавање последица несрећа. Компоненте система управљања заштитом на раду. Организација управе и укључивање особља. Анализа процеса рада. Превенција и контрола опасности. Едукација и обука. Институција надзора и оцењивања система управљања заштитом на раду. Управљање променама у систему заштите на раду. Стратешки план унапређења заштите. Процеси управљања за унапређење заштите.
Практична настава:Вежбе :
Законска регулатива у вези са безбедношћу и здрављем на раду - заштитом на раду. Организација службе заштите на раду – хијерархија, одговорности, обука, евиденција. Мониторинг и истраживање повреда на раду, професионалних обољења, обољења у вези са радом и инцидената. Процена њиховог утицаја на систем управљања заштитом на раду. Начин вођења евиденције о повредама и професионалним обољењима. Статистичка обрада прикупљених података - прорачун показатеља учесталости, тежине и угрожености од повреда и професионалних оболења. Принципи процене ризика. Идентификација опасности. Процена излагања. Карактеризација ризика. Управљање ризиком: превенција, приправност и одговор. Софтверски пакети за процену и управљање ризиком. Практична примена Десигн сафе пакета за процену ризика (рад по групама на конкретним примерима из праксе).

Литература:

  1. International Labour Office (2001) Guidelines on occupational safety and health management systems, , ILO-OSH 2001, Geneva, ISBN 92-2-111634-4.
  2. Hammer W., Price D. (2001), Mining Environmental Handbook, Prentice Hall, New Jersey, ISBN 0-13-896515-3.
  3. Dhillon B.S. (2003) Engineering Safety: Fundamentals, Techniques and Applications, World Scientific, New Jersey, ISBN 981-238-221-6.
  4. John Ridley J., Channing J. (2003) Safety at Work, Butterworth-Heinemann, ISBN 0 7506 5493 7.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
-
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2x15
20

Додатни услови оцењивања: