Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 10-12

Кабинет:52
E-mail: marija.zivkovic@rgf.bg.ac.rs

Сагоревање

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS), Инжењерство заштите на раду (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Сагоревање

Предавачи: проф. др Марија Живковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање студента са проблематиком сагоревања, основним појмовима и начином израчунавања карактеристичних величина везаних за ову област, еколошким аспектима сагоревања и могућностима смањења емисије штетних материја

Исход предмета: Студент је савладао основне појмове и стекао знања везано за сагоревање, горионике и проблеме емисије штетних материја које се емитују процесима сагоревања. Студент је упознат са техникама смањења емисије штетних материја

Садржај предмета:

Теоријска настава Класификација горива Чврста горива. Течна горива. Карактеристике представника група гасовитих горива; Даљински гас; Природни гас; Пропан (ПН) и пропан бутан смеша (ПБС); Смеша пропан-бутан-ваздух (СПБВ; Смеш природни гас-ваздух (СГВ).Оплемењивање горива. Стехиометријске једначине сагоревања. Потребна количина ваздуха. Стварна количина ваздуха. Коефицијент вишка ваздуха. Састав продуката сагоревања. Горња и доња топлотна моћ. Теоријска (адијабатска) температура сагоревања.Енталпија продуката сагоревања. I-t дијаграм продуката сагоревања. Одређивање коефицијента вишка ваздуха. Температура паљења-самопаљење. Границе паљења и експлозивности. Брзина ширења пламена. Дифузиони пламен, предмешани пламен Топлотно оптерећење, снага, степен корисности. Горионици .Wobbe број. Горионици за гасовито гориво. Горионици за гасовито и течно гориво. Еколошки аспекти сагоревања gasovitih goriva. NOx –механизми настајања и контрола емисије. Емисија SO2. Emisija CO. Граничне вредности емисије. Прописи и сатндарди. Савремене технике сагоревања чврстих горива. Савремене технике сагоревања течних горива. Савремене технике сагоревања гасовитих горива. Сагоревање у порозној структури, вихорни горионици.
Практична настава Вежбања су рачунске природе.

Литература: Јоксимовић-Тјапкин С.Процеси сагоревања,ТМФ, 1987. Горива Радовановић Милан, МФ ,1994.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, решавање задатака рачунске природе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
60
Предиспитне обавезе Поена
10
30

Додатни услови оцењивања: