Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 10-12

Кабинет:45
E-mail: snezana.aleksandrovic@rgf.bg.ac.rs

Заштита у мрежама за напајање електричном енергијом

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Заштита у мрежама за напајање електричном енергијом

Предавачи: проф. др Снежана Александровић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са опасним појавама у мрежама за напајање електричном енергијом и опасностима од напона додира. Проучавање и анализа мера заштите. Заштита од опасних дејстава електричне струје на човека.

Исход предмета: Стечена основна стручна знања из области мрежа за напајање електричном енергијом.

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава
Опасне појаве у мрежама за напајање електричном енергијом: струјно оптерећење, земљоспој, кратак спој, пад напона, атмосферско пражњење, статички електрицитет. Начини заштите од наведених опасних појава.

Литература: Јовић М., Скрипта – Заштита у мрежама за напајање ел. Енергијом, РГФ 2007. Литература по препоруци предавача

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Настава са пројекцијом мултимедијалних садржаја.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
50
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: