Српски | English

Транспорт опасних материја

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Транспорт опасних материја

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: -

Циљ предмета: Транспорт опасних материја представља све већи проблем у свим индустријским центрима, али и у деловима очуваних животних средина, као и у урбаним срединама. Циљ овог курса је да се студенти оспособе да организују, превоз опасних материја кроз све категорије животне средине, да пројектују транспортне системе за транспорт свих врста ОМ, а посебно оних које се срећу у рударству, да врше контролу и надзор транспорта опасних материја, да стекну основе за бављење научно-истраживачким радом у овој области.

Исход предмета: У склопу са другим садржајима на овом наставном програму, студенти треба да комплетирају своје знање везано за заштиту животне ирадне средине.

Садржај предмета:

Теоријска настава: У оквиру курса Транспорт опасних материја ће у највећој мери бити заступљена проблематика транспорта опасних материја кроз различите категорије животне средине. При томе је посебан акценат дат на спречавање хаваријских ситуација које би угрозиле безбедност људи и животне средине. Најважнија проблематика која се третира у овом курсу је:Дефинисање опасних материја које се транспортују. Чврсте опасне материје. Течне материје опасне по околину. Гасовите опасне материје. Опасне материје у рударству. Транспортна средства за транспорт опасних материја. Возила за транспорт опасних материја у јавном саобраћају. Транспортна средства за транспорт ОМ у индустријским и рудничким круговима. Специјална транспортна средства за превоз ОМ у различитим агрегатним стањима. Транспортна средства за превоз експлозивних материја. Законска регулатива и прописи о превозу опасних материја. Прописи за превоз ОМ у јавном саобраћају. Дефинисање опасности, обележавање возила, потребна документа, контроле и надзор при превозу ОМ. Стандардизација и узимање узорака ради контроле стања ОМ при транспорту. Прописи за транспорт опасних материја у рударству. Параметри за избор трасе за транспорт опасних материја. Критеријуми за избор трасе. Категоризација средина кроз које треба вршити транспорт. Методе за избор оптималне трасе транспорта ОМ. Мере заштите при транспорту опасних материја. Мере заштите при стандардним околностима. Мере заштите при акцидентним и хавријским догађајима.
Практична настава: Упознавање са проблематиком, преглед догађаја и хаваријских ситуација. Утврђивање количина опасних материја које треба транспортовати. Прорачун транспортног средства за транспорт опасних материја у јавном саобраћају. Посета лабораторији за испитивање опасних материја које се транспортују. Избор оптималне трасе за транспорт опасних материја вишекритеријумском анализом.

Литература:

  1. Грујић, М., 1998. Транспорт минералних сировина кроз животну средину. РГФ, Београд
  2. Грујић, М.(ред.), 1996, 1998, 2003: Рудници, човекова животна средина 1, 2 и 3. РГФ, Београд
  3. Грујић, М., Борошка, Ј.(editors), 2006.: Монографија, Environment - Friendly External Ore Conveyance. РГФ Београд, ФБЕРГ Кошице

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
10
20
30

Додатни услови оцењивања: