Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:218
E-mail: aleksandar.milutinovic@rgf.bg.ac.rs

Померање поткопаног терена и заштита објеката

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS), Инжењерство заштите на раду (VIII семестар -OAS), Подземна градња (VIII семестар -OAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS), Рударска мерења (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Померање поткопаног терена и заштита објеката

Предавачи: проф. др Александар Милутиновић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Циљ курса је да се студенти упознају са проблематиком померања поткопаног терена и заштитом објеката изнад подземних рударских радова, упознају са деформацијама које се јављају на површини и на објектима изнад рударских радова и начином конструкције заштитних стубова за природне и техничке објекте на површини поткопаног терена, упознају са методама прогнозног прорачуна улегања и деформација, на површини поткопаног терена, при откопавању хоризонталног и нагнутог слоја.

Исход предмета: Самостално пројектовање опажања померања поткопаног терена, извођење потребних теренских мерења у циљу праћења померања и обрада резултата извршених мерења.

Садржај предмета:


Теоријска настава
Уводна разматрања. Термини, дефиниције, симболи. Параметри и криве де¬фо¬рмација површине терена. Откопавање као узрок померања поткопаног те¬рена. Приказ процеса померања у масиву. Опажање померања поткопаног терена. Теорије и методе за прогнозни прорачун процеса померања. Стоха¬сти¬чка методе прорачуна. Прогнозне вредности за руднике са неизученим процесом померања. Коефицијент чврстоће кровинског масива. Параметри највећих померања и деформација: апсолутно максимално улегање, макси¬ма¬лно хоризонтално померање. Угловни параметри: емпиријски обрасци за одре¬ђивање угла максималног улегања и граничних углова. Заштитни сту¬бо¬ви. Критеријуми заштите, дозвољене деформације за поједине категорије објеката. Конструисање заштитних стубова: за зграду, окно и саобраћајнице. Откопавање заштитних стубова. Оштећења на објектима и обештећења власника. Специфичности померања поткопаног терена у рудницима метала и неметала. Померања при откопавању слепих рудних тела.
Практична настава
Приказ проблематике померања поткопаног терена кроз историјски развој, деформације на површини поткопаног терена, откопавање заштитних стубова, опажање померања поткопаног терена, заштита објеката, надокнада штете власницима оштећених објеката. Пројектовање мреже за опажање по¬мерања поткопаног терена. Обрада података мерења. Рачунање максималних вредности параметара померања и деформација на површини поткопаног те¬рена, при откопавању хоризонталног слоја са зарушавањем кровине. Рачуна¬ње апсолутног максималног улегања, граничних углова и угла максималног улегања. Рачунање вредности улегања у произвољним тачкама површине по¬ткопаног терена при откопавању хоризонталног слоја, применом стохастичке методе прорачуна и интегралних мрежа. Конструкција заштитног стуба за окно, за грађевински објекат, за саобраћајницу.

Литература:

  1. Патарић М. Стојановић.А., 1992.: Померање поткопаног терена и заштита објеката, Рударско-геолошки факутет, Београд
  2. Ђорђевић Д., 1998.: Практикум из померања поткопаног терена и заштите објеката, Рударско-геолошки факутет, Београд
  3. Ђорђевић Д., 2006.: Методе за прогнозни прорачун померања и деформација поткопаног терена, Рударско-геолошки факултет, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, индивидални практични рад.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
15
45

Додатни услови оцењивања: