Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-13

Кабинет:46
E-mail: predrag.jovancic@rgf.bg.ac.rs

Машине и уређаји за рекултивацију терена и рад на депонијама

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Машине и уређаји за рекултивацију терена и рад на депонијама

Предавачи: проф. др Предраг Јованчић, мастер Стеван Ђенадић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Нема

Циљ предмета: Упознавање са машинама и урежајима који се користе за радове на рекултивацији терена, рециклажи отпада и рад на депоијама

Исход предмета: Стицање неопходног теоријског и активног практичног знања, са становишта конструисања и одржавања датих машина

Садржај предмета:

Теоријска настава: Упознавање са курсом, начин предавања и полагања испита, Основни принципи рекултивације, фазе у процеу рекутивације, технолошки поступци при рекултивацији Депоновање Машине за земљане радове , багери са једним радним елементом – дреглајни, ужетни багер, (конструкција, принцип рада, капацитет, избор) Машине за земљане радове , багери са једним радним елементом – дреглајни, хидраулични багери, (конструкција, принцип рада, капацитет, избор) Машине за земљане радове , багери са више радних елемената – багери за израду канала, (конструкција, принцип рада, капацитет, избор) Машине за земљане радове , скрепери, грејдери (конструкција, принцип рада, капацитет, избор) Машине за земљане радове , булдозери, рипери, (конструкција, принцоп рада, капацитет, избор) Машине за земљане радове , утоварачи, (конструкција, принцоп рада, капацитет, избор) Машине за компактирање терена, (конструкција, принцоп рада, капацитет, избор) Машине за основну обраду земље, (конструкција, принцоп рада, капацитет, избор) Машине за бушење, (конструкција, принцоп рада, капацитет, избор) Специјалне машине цистерне за наводњавање, прскања и сл., (конструкција, принцоп рада, капацитет, избор) Машине за рецилажу отпада
Практична настава: На вежбама студенти полажу три колоквијума преко тестова. Колоквијумима ће се обрађивати логичке целине. На преосталим часовима вежби, радиће се рачунски примери који се односе на избор машина, проверу капацитета, као и прорачун и думензионисање машина и појединих склопова машина.

Литература:

  1. Драган Игњатовић „Избор помочне механизације за површинске копове лигнита“ Задужбина Андрејевић, Београд 2001
  2. Каталози и мултимедијалне презентације произвођача опреме

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе (израда задатака)

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
60

Додатни услови оцењивања: