Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13

Кабинет:170
E-mail: ivica.ristovic@rgf.bg.ac.rs

Планирање и пројектовање система заштите животне средине

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS), Гасна техника (VIII семестар -OAS), Експлоатација течних и гасовитих лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Планирање и пројектовање система заштите животне средине

Предавачи: проф. др Ивица Ристовић, доц. др Драгана Нишић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са основама планирања и пројектовања система заштите животне са аспекта заштите свих елемената животне средине: вода, ваздух, земљишта и становништва.

Исход предмета: Познавање законске регулативе у вези са заштитом животне средине. Обученост за планирање и пројектовање система заштите животне средине.

Садржај предмета:

Теоријска настава: Преглед узрочника угрожавања животне средине: Врсте и порекло штетних гасова, течности и прашина; Извори буке и вибрација. Снимање претходног (непоремећеног) стања животне средине: Стање флоре, фауне, атмосфере, водотокова и подземних вода; Становништво, стандард, занимања; Културне и историјске знаменитости. Контрола загађења ваздуха: Норме, опрема поступци мерења; Опрема за аутоматско узимање узорака; Мере за смањење емисије штетних материја. Контрола загађености површинских вода: Класификација вода; Норме, опрема и поступци мерења загађености воде; Мере за смањење загађења површинских вода; Контрола загађености подземних вода. Прерада индустријских отпадних вода. Аутономни мониторинг системи. Заштита од буке и вибрација: Опрема и поступци мерења; Мере за смањење нивоа буке и вибрација. Захтеви пејсажне архитектуре при уређењу индустријских погона. Постексплоатациони поступци: рекултивација деградираног терена
Практична настава: Опис инструмената за мерење штетних гасова и течности. Прашина, опис инструмената за мерење прашине. Бука и вибрације, инструменти и поступци мерења. Практично снимање стања непоремећене животне средине - на терену. Опрема и поступци контроле воде. Пример техничке рекултивације једног јаловишта.

Литература:

  1. Colls J. (1997) Air Pollution, An introduction, E & FN SPON, London, ISBN 0419 20650 7
  2. Marcus J.J. (editor), (1997) Mining Environmental Handbook, Imperial college press, London
  3. Maslansky C., Maslansky S. (1993) Air Monitoring Instrumentation, Van Nostrand Reinhold, New York, ISBN 0-442-00973-9
  4. Faith W.L., Atkisson A.A. Jr. (1972) Air pollution, second edition, Wiley-Interscience, New York

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
45
Предиспитне обавезе Поена
10
15
30

Додатни услови оцењивања: