Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:216
E-mail: ranka.stankovic@rgf.bg.ac.rs

Геоинформационе технологије

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Геоинформационе технологије

Предавачи: проф. др Ранка Станковић, дипл. инж. Милица Пешић-Георгиадис

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: : Информатика I

Циљ предмета: Упознавање са основним ГИС концептима, овладавање техникама креирања и едитовања геореференцираних просторних података

Исход предмета: Студенти ће се оспособити да као будући корисници и учесници у увођењу географских информационих система владају основама географских информационих система као и техникама креирања и едитовања геореференцираних просторних података

Садржај предмета:

Теоријска настава Почетне методске јединице обухватају преглед типова ГИС-а, области примене, као и расположивих софтверски алата и стандарда. Потом се изучавају технике управљања просторним подацима, прављење упита над ГИС базама, креирање извештаја и представљање података коришћењем мапа и цртежа. Курс ће обухватити и могућности интегрисања и размене података са другим софтверским пакетима (нпр.ACAD), различите врсте конверзија, прикупљање података, GPS. У оквиру вежби студенти ће се оспособити за коришћење неког од ГИС алата, односно развојног окружења, кроз примере, уз рад на рачунару.
Практична настава Израдом семинарског рада на конкретним проблема ће се демонстрирати савладано градиво.

Литература:

  1. Graeme F. Bonham-Carter, Geographic information systems for geoscientists: Modelling with GIS, Pergamon 1994.
  2. Geo-spatial training services, http://www.geospatialtraining.com/
  3. Esri virtual campus http://campus.esri.com/campus/coursesearch/search/ProcessFreeTraining.cfm
  4. Tutorials in GIS http://gislounge.com/ll/tutorials.shtml Open Geospatial Consortium, http://www.opengeospatial.org

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2x15
20

Додатни услови оцењивања: