Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:118
E-mail: slavko.torbica@rgf.bg.ac.rs

Управљање стенским масивом

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (X семестар -DAS), Инжењерство заштите на раду (X семестар -DAS), Подземна градња (X семестар -DAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS)

Назив предмета: Управљање стенским масивом

Предавачи: проф. др Славко Торбица, Вељко Лапчевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Положени: Механика стена и тла или Геомеханика и Технологија подземне експлоатације

Циљ предмета: Циљ овог курса је да интегрише знања из Геомеханике и Технологија откопавања и да студенте обучи да моделирају стенски масив и рударску конструкцију у њему. Да студенте оспособи да доносе одлуке о реалном систему на основу моделских истраживања у вези стабилности и рушивости рударских конструкција, избора и димензионисања подградних конструкција, утицаја рударских радова на површину терена итд.

Исход предмета: Овладавање техничким прорачунима и доношењем одлука на основу резултата прорачуна

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Управљање стенским масивом и његово место и значај у рударском инжењерству, Стенски масив и његово моделирање, Класификације стенског масива, Параметри чврстоће и деформабилности стенског масива, Напонско стање стенског масива, Руптурни склоп стенског масива, Моделирање рударских конструкција, Напонско-деформацијска анализа рударских конструкција, Структурна анализа рударских конструкција, Анализа стабилности подземних рударских конструкција. Теорија кључног блока, Процена рушивости и утицаји на површину терена, Димензионисање подградних конструкција. Одређивање утицаја стенског масива на подупирућу подграду. Димензионисање висеће подграде. Ужетна сидра.

Литература:

  1. Evert Hoek. Practical rock engineering. www.rocscience.com

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
10
40

Додатни услови оцењивања: