Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13

Кабинет:170
E-mail: ivica.ristovic@rgf.bg.ac.rs

Секундарне сировине

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS), Инжењерство заштите на раду (VII семестар -OAS), Припрема минералних сировина (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Секундарне сировине

Предавачи: проф. др Ивица Ристовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Студенти су обавезни да присуствују предавањима, активно учествују у извођењу вежби и обавезно присуствују теренској настави. Да решавају самостално домаће задатке, семинарске радове.

Циљ предмета: Један од првих циљева је да студент буде у стању: да препозна основне типове отпада – секундарних сировина, јаловине рударства (експлоатације, прераде, сепарације, концентрације, коришћења и др.), да анализира реакције и процесе који задиру у сферу заштите животне средине. Циљ курса је да код студената развије способност да могу сагледати могућности коришћења и комплексне валоризације отпаног материјала и давати му нову вредност, како би се ублажили утицаји рударске делатности, на околину.

Исход предмета: По окончању овога курса, студенти ће бити у стању: да препознају и опишу све типове отпада – јаловине рударства; да познају физичке, хемијске, технолошке и механичке карактеристике отпадног материјала; да разумеју основне принципе, користи и ограничења у пракси управљања отпадима. Да су у стању, а у складу са принципима одрживог развоја, могу сагледати могућности коришћење, комплексне валоризације. Да се код студената развије способност предвиђања понашања неадекватно збринутог отпада и утицаји на животну средину.

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава: Кроз овај курс студент ће стећи следећа сазнања. Основни појмови и дефиниције (антропогено деловање човека, отпади, секундарне сировине, техногене минералне сировине, техногена лежишта, стари насипни масиви, и др.). Карактеризација и категоризација отпада. Класификација отпада према настанку, врсти те физичко-хемијским и механичким карактеристикама. Принципи, апарати и поступци рециклирања појединих врста отпада. Законска регулатива која се односи на збрињавање отпада. Опште дефиниције и принципи узорковања. Отпади експлоатације угља. Методе третмана отпада - могућност прераде и коришћења компонената. Отпади сепарације, концентрације, прераде металичних минералних сировина. Отпади експлоатације неметаличних минералних сировина, експлоатације грађевинског камена. Могућност коришћења. Комунални отпад. Индустријски отпад. Рециклирање и регенерација отпада. Инжењерство чврстог отпада. Биолошко збрињавање отпада. Одлагање отпада, депоновање, складирање. Ефекти неадекватног збрињавања отпада. Савремени трендови у збрињавању отпада.

Литература:

  1. Lottermoser, Bernd 2003: Mine Wastes - Characterization, Treatment and Environmental Impacts. Springer XIV, 277 pp, 65.
  2. Mehandjiev R. Marin, 1996: Waste Reduction And Minimization In Mining, Ore-Processing And Metallurgical Plants. Monograph, Editor: Elka Dimitrova. Publisher: “Fliorir”. 176 Pages.
  3. Tоманец Р., 2000: Методе испитивања минералних сировина у ПМС. – РГФ, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања-видео бим (Microsoft Power Piont), DVD. Еталони из збирке.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
32
8
Предиспитне обавезе Поена
40
20

Додатни услови оцењивања: