Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 11-13

Кабинет:117
E-mail: cedomir.beljic@rgf.bg.ac.rs

Еколошки менаџмент

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS), Гасна техника (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Еколошки менаџмент

Предавачи: проф. др Чедомир Бељић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Уписана четврта година РО-инжењерство заштите на рау и заштите животне средине

Циљ предмета: Циљеви курса је: презентовање и прихватање , од стране полазника, тренутне ситуације по питању заштите животне средине уопште као и препознавање места и улоге менаџера процеса заштитеживотне средине; идентификовање метода и техникана заштите и руковођења активностима на стратешком и оперативном нивоу; препознавање потреба у капацитетима када су процеси заштите у питању.

Исход предмета: Рударски инжењер- упознат и оспособљен за управљање процесима и пројектима заштите на раду и заштите животне средине.

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава: 1. Увод,улога, дефиниције, значај и принципи менаџмента, активности и класификације 2. Развој менаџмента, појаве, пракса, правци (школе) 3. Врсте менаџмента, стратешки и оперативни ниво, 4. Оснвоне терије заштите животне средине, место и улога менаџмента у процесима заштите животне средине, 5. Механизми угрожавања животне средине услед рударских и других активности, 6. Стандарди и политика заштите животне средине, инспекцијске службе и активности. 7. Наслеђе и тренутна ситуација у земљи по питању заштите животне средине 8. Функције еко-менџмента, 9. Планирање пројеката заштит животне средине,, 10. Пројектовање у области екологије, 11. Организација активности заштите животне среедине 12. Оспособљавање кадрова за управљање и руковођење процесима заштите животне средине, кадровска политика, 13. Контрола процеса заштите животне средине 14. Трошкови и b/c анализа ефеката пројеката заштите животне средине 15. Институционални и законски оквири екологије у свету и код нас.

Литература:

  1. Адижес И.,Како ријешити кризу управљања, Глобус, Загреб 1989.
  2. Одрживи развој и ПМС, Монографија, РГФ, Београд 2007.
  3. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ Београд, 1985
  4. Dovd P.A., (1994) Mine Finance and Valuation, University of Leeds;

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Усмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
3*10
30

Додатни услови оцењивања: