Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 11-13

Кабинет:117
E-mail: cedomir.beljic@rgf.bg.ac.rs

Економска анализа процеса заштите

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS), Инжењерство заштите на раду (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Економска анализа процеса заштите

Предавачи: проф. др Чедомир Бељић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов: : Уписана четврта година РО-инжењерство заштите на рау и заштите животне средине

Циљ предмета: Упознавање студената са основним аспектима савремене економије. Сагледавање значаја економске анализе процеса заштите, као и упознавање са критеријумима који су приликом анализа користе.

Исход предмета: Рударски инжењер- упознат и оспособљен за управљање процесима и пројектима заштите на раду и заштите животне средине.

Садржај предмета:

  Теоријска настава, Практична настава:
  Увод о економији у опште, конституисање економије као науке, опште економске законитост,и
 1. Макроекономија и микроекономија, основне инфорамције,
 2. Економика и технологија, теоријски , емпиријски и стратешки аспекти економике техничких и технолошких система,
 3. Новац и савремени проблеми новчаног оптицаја,
 4. Примена микроекономских теорија у коришћењу природних ресурса (минералних) , изучавање б/ц анализе као подршка доношењу одлука, дефинисање односа користи и трошкова, основи теорије одрживог развоја.
 5. Специфичности рударске производње, последице активности по животну средину, процеси заштите са становишта економије,
 6. Основни концепти економске анализе процеса, циљеви и типови анализа,
 7. Временски концепт третирања вредности новца,ДЦФ анализе, интересни рачун,
 8. Терминологија и улазни подаци за економску анализу,
 9. Средства предузећа,
 10. Дефинисање капиталних трошкова, калкулације,
 11. Дефинисање оперативних трошкова, калкулације,
 12. Анализа и квантификација ризика процеса заштите животне средине,
 13. Дисконтна стопа, дефинисање вредности,примена,
 14. Б/Ц анализа.

Литература:

 1. УНИДО, Приручник за вредновање индустријских пројеката, УН Београд 1988.
 2. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ Београд, 1985
 3. Dovd P.A., (1994) Mine Finance and Valuation, University of Leeds;

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Усмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
3x10=30
30

Додатни услови оцењивања: