Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:6
E-mail: milena.kostovic@rgf.bg.ac.rs

Припрема и рециклирање индустријског отпада

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS), Припрема минералних сировина (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Припрема и рециклирање индустријског отпада

Предавачи: проф. др Милена Костовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са припремом и рециклирањем индустријског отпада, а у циљу коришћења отпада као сировине за производњу истог или различитог производа и потпуне валоризације и искоришћења вредности отпада кроз друге технолошке процесе и за друге индустријске намене, као и у циљу поновне употребе, односно поновног коришћења отпада као производа за исту или другу намену. Уз изучавање теоријских принципа, технолошких параметара процеса, као и применљивих машина и уређаја у процесу, кроз овај предмет изучавају се и технолошки, економски и еколошки ефекти који се оваквим процесима остварују, а у смислу даље експлоатације, третирања и потпуне искористивости коришћених сировина, односно уштеде природних сировина, остваривања материјалне добити и заштите животне средине.

Исход предмета: После положеног испита студент ће бити упознат са различитим врстама индустријског отпада, њиховом припремом и рециклирањем, способан је да самостално, уз анализу утицајних фактора, изврши избор одговарајућег поступка припреме и рециклирања уз обавезан избор шеме процеса, као и машина и уређаја у процесу, као и да изврши анализу процеса, а посебно технолошких, еколошких и економских ефеката изабраног процеса.

Садржај предмета:

Теоријска настава Индустријски отпад. Опште о припреми и рециклирању индустријског отпада. Производи из процеса припреме и рециклирања индустријског отпада. Поступци припреме и рециклирања индустријског отпада – уситњавање, класирање и просејавање, концентрација, специјални поступци, одводњавање; теоријски принципи, уређаји (врсте, принцип рада, техничко-технолошке карактеристике) и технолошки параметри процеса. Процеси припреме и рециклирања отпада насталог у различитим индустријским гранама и процесима (рударству, грађевинарству, металургији, неорганским хемијским процесима, термичким процесима, итд.) Практична настава Вежбе су лабораторијског и теоријског карактера и кроз курс вежби студент се упознаје са свим фазама процеса припреме и рециклирања индустријског отпада, као и са машинама и уређајима који се примењују у овим процесима кроз практичан, експериментални рад, затим путем каталога, презентација и сл; експерименталне вежбе обухватају припрему и рециклажу неких врста отпада – јаловина и отпада из процеса припреме и прераде руде бакра, кварцног ливачког песка, летећег пепела )

Литература:

  1. Бранковић Б.: Поступци и уређаји за рециклирање отпадног материјала, ИТНМС, Београд, 2002.
  2. Рециклирање отпадног материјала и секундарних сировина у функцији заштите животне средине, Уредник: Ф. Барбич, ИТНМС, Београд, 1995.
  3. Weiss N.L.: SME Mineral processing Handbook, Vol 1, SME of AIMMPE, New York, 1985.
  4. The McGraw Hill Recycling Handbook, Editor: Lund H.F., Mc Graw Hill, Inc., 1993.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
5
5
10
10
40

Додатни услови оцењивања: